آئین نامه و فرم نظارت بر طرح آماری

پیشگفتار

امروزه يكی از مهم‌ترين اركان مديريت نوين، موضوع نظارت می باشد. نظارت، فعاليتی منظم و مستمر است كه هدف غايی آن، بررسی تطبيقی عملكردها با ضوابط، معيارها و الگوهاي قانونمند است و در صورت عدم تطابق عملكرد با استانداردهای مورد نظر می بايست علت يا علل بروز انحراف از اهداف و مختصات تعيين شده را واكاوي و نسبت به برطرف نمودن آن اقدام نمود. به عبارت ديگر، نظارت بايد هر دو خاصيت آسيب‌شناسی و آسيب‌زدايی را به طور توأم داشته باشد. مركز آمار ايران به عنوان يك نهاد نظارتی در نظام آماری كشور در فرآيندهاي اجرايی با حضور فعال در تمامي عرصه‌های توليد آمار، اعم از طراحي (طرح‌های موضوعی، نمونه‌گيری،‌ اجرايی، آموزش، نقشه، استخراج نتايج و نظارت)، اجرا (تبليغات، جذب‌ نيرو، آموزش و عمليات ميدانی)، استخراج، انتشار نتايج و اطلاع رسانی نتايج طرح و همچنين ساماندهی نظام آمارهای ثبتی در دستگاه‌های اجرايی می تواند سلامت محصولات آماری را تضمين نمايد. به منظور تحقق رويكرد نظارت "روندگرا و نتيجه گرا" و در اجرای مفاد مندرج در مواد ۵، ۶ و ۱۱ برنامه ملي آمار مصوب مورخ 84/4/8 شورای عالی آمار و مورخ 84/5/11 هيئت محترم وزيران مبنی بر وظايف هدايتی و نظارتی مركز آمار ايران بر تمام مراحل تهيه، اجرا، استخراج و انتشار نتايج طرح‌های آماری و تكليف دستگاه‌های اجرايی درخصوص رعايت ضوابط و آيين نامه‌های مربوط به ارزيابی و بهبود مداوم كيفيت آمارهای حاصل از طرح‌هاي آمارگيری و ساماندهي سيستم‌هاي اطلاعاتی عملياتی خود با رعايت ضوابط پيشنهادی مركز، مركز آمار ايران درصدد برآمد تا با اصلاح ساختار تشكيلاتی خود و ايجاد "معاونت برنامه‌ريزی و نظارت" و دفتر "نظارت و كنترل كيفيت"، يك سامانه نظارتی منسجم را ايجاد كند. اين موضوع، مستلزم انجام مطالعات و بررسي‌هايی پيرامون ساز و كار نظارتی مركز و چگونگي اعمال نظارت در اين سامانه بود. لذا در راستای تحقق اين رويكرد، كميته‌هاي مطالعاتی مورد نظر در مركز آمار ايران تشكيل شد و حاصل مطالعات انجام شده توسط اعضای اين كميته‌ها منتهی به تدوين آئين نامه و فرم‌های نظارتی ذيربط شد و سپس كميته تلفيق نظارت به منظور ايجاد هماهنگي ميان فرم‌های مختلف و آئين نامه نظارت، مجدداً آن‌ها را مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار داد و با بهره‌مندی از نظرات و تجربيات صاحبنظران، اين مجموعه را تدوين نمود كه از نظر می گذرد.
اميد است همراهي و همفكری مسؤلين دستگاه‌هاي اجرايی كه در عرصه توليد آمار فعاليت می نمايند مركز آمار ايران را در انجام اين مسؤليت خطير ياری نمايد. 
و من‌ا... التوفيق
محمد مدد
رئيس مركز آمار ايران

آئين نامه نظارت بر طرح‌های آمارگيری نمونه‌ای، سرشماری و ساماندهی نظام آمارهای ثبتی


در اجرای مواد ۵ ، ۶ و ۱۱ برنامه ملی آمار مصوب مورخ 1384/04/08 شورای عالي آمار و مورخ 1384/05/11 هيئت محترم وزيران، آيين نامه نظارت بر طرح‌های آمارگيری ( نمونه‌ای و سرشماری) و همچنين نظارت بر ساماندهی نظام آمارهای ثبتی در دستگاه‌های اجرايی كشور به شرح زير اعلام مي‌شود. منظوراز نظارت در اين آيين نامه، كنترل كمی و كيفی بر روند انجام فعاليت‌های آماری و حصول اطمينان از تحقق اهداف مورد نظر در نظام توليد آمارهای كشور است كه توسط مركز آمار ايران انجام می شود.

الف) نظارت بر طرح‌های آمارگيری

ماده ۱) قسمت الف اين آيين‌نامه، نظارت بر آن دسته از طرح‌هاي آمارگيري نمونه‌اي و سرشماري را شامل مي‌شود كه به تصويب شوراي عالي آمار رسيده باشد.

تبصره ۱) دامنه نظارت : تمام مراحل طرح شامل طراحي، اجرا (تبليغات، جذب نيرو، آموزش، عمليات ميداني)، استخراج، انتشار نتايج و اطلاع رساني را در بر مي‌گيرد.

ماده ۲) براي انجام هرگونه طرح آمارگيري، دستگاه اجرايي موظف است پيشنهاد طرح‌هاي آمارگيري خود را پس از بررسي و تأييد در كميته آمار بخشي ذيربط در قالب "فرم مشخصات طرح‌هاي آمارگيري پيشنهادي به شوراي عالي آمار" تا پايان تيرماه هرسال به دبيرخانه شوراي عالي آمار ارسال نمايد تا پس از تأييد مركز آمار ايران (حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز) در دستوركار كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار قرار گيرد.

تبصره ۱) كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز طرح پيشنهادي را با حضور نماينده دستگاه اجرايي ذيربط بررسي و در صورت تأييد، براي تصويب به شوراي عالي آمار ارسال خواهد نمود.

تبصره ۲) در مورد آن دسته از طرح‌هاي آمارگيري كه داراي دوره تناوب اجرا (مستمر) هستند و يك بار در كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار به تصويب رسيده‌اند مادامي كه مفاد مجموعه طرح تفصيلي آن‌ها هيچگونه تغييري نكرده باشد (بنا به تشخيص مركز آمار ايران)، نيازي به تأييد مجدد كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار نيست. بديهي است عناوين و بودجه مورد نياز اين قبيل طرح‌هاي آمارگيري براي هر دوره اجراي مجدد، مي‌بايست در فهرست طرح‌هاي آماري مورد نظر براي تصويب در شوراي عالي آمار، گنجانده شود. لازم به ذكر است، مفهوم عدم نياز به تأييد مجدد مجموعه طرح تفصيلي آمارگيري توسط كميسيون مزبور نافي وظيفه نظارتي مركز آمار ايران براي هر دوره از اجراي اين طرح‌ها نخواهد بود.

تبصره ۳) چنانچه مركز آمار ايران در زمان‌ تعيين شده نسبت به ارائه نقطه نظرات و ديدگاه‌هاي خود به دستگاه اجرايي اقدام ننمايد، به منزله تأييد طرح از سوي مركز آمار ايران خواهد بود. اين تبصره در ارتباط با مواد ۴ و ۹ بند الف و همچنين تبصره ۲ ماده ۱۴ بند ب اين آئين نامه نيز مصداق دارد.

ماده۳) دستگاه اجرايي موظف است پس از تصويب پيشنهاد طرح در شوراي عالي آمار، مجموعه طرح تفصيلي (شامل طراحي طرح‌هاي موضوعي، نمونه گيري‌، اجرايي‌، آموزش، نقشه، استخراج نتايج و نظارت) را با رعايت مفاد مندرج در "مجموعه استانداردهاي طرح‌هاي آمارگيري" ابلاغ شده توسط مركز آمار ايران، تهيه و حداقل ۳ ماه قبل از زمان پيش بيني شده براي اجراي طرح به منظور اظهار نظر و تأييد نهايي به مركز آمار ايران ارائه نمايد.

تبصره) دستگاه اجرايي مكلف است به همراه مجموعه طرح تفصيلي، "فرم نظارت بر طراحي مجموعه طرح تفصيلي آمارگيري" موضوع ماده ۶ اين آئين نامه را نيز تكميل و براي بررسي به مركز آمار ايران ارسال نمايد.

ماده۴) مركز آمار ايران موظف است نظر خود را در مورد مجموعه طرح تفصيلي ارسالي ظرف مدت ۳۰ روز به دستگاه اجرايي اعلام نمايد. چنانچه اشكالاتي در اين مجموعه وجود داشته باشد، دستگاه اجرايي مكلف است نسبت به اعمال نظرات مركز و رفع اشكالات اعلام شده اقدام و طرح اصلاح شده را مجدداً به مركز آمار ايران براي تاٌييد نهايي ارسال نمايد. بديهي است، فاصله زماني بين ارسال مجموعه طرح تفصيلي به دستگاه اجرايي و دريافت وبررسي مجدد آن‌ كه حد اكثر ۲۰روز خواهد بود به مهلت بررسي اضافه مي شود.

تبصره) اجراي طرح، منوط به تاٌييد نهايي مجموعه طرح تفصيلي دستگاه اجرايي، توسط مركزآمار ايران خواهد بود.

ماده۵) دستگاه اجرايي موظف است در صورت نياز مركز آمار ايران، براي ارائه توضيحات و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در مورد طرح آمارگيري مورد نظر، يك نماينده آگاه و تام الاختيار را با امضاي رييس كميته آمار بخشي دستگاه اجرايي، به مركز آمار ايران معرفي كند.

ماده۶) مركز آمار ايران موظف است براساس فرم‌هاي نظارتي ذيل كه پس از تصويب اين آئين نامه، به دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط ابلاغ خواهد ‌شد، بر مراحل مختلف طرح نظارت نمايد:

-          فرم‌‌ نظارت بر طراحي مجموعه طرح تفصيلي آمارگيري

-          فرم نظارت بر اجراي طرح‌هاي آمارگيري

-          فرم نظارت بر عمليات استخراج، انتشار و اطلاع رساني

تبصره ۱) مركز آمار ايران مي‌تواند بسته به مورد و حسب نياز، اين فرم‌‌ها را مورد تجديد نظر قرار دهد.

تبصره ۲) تعداد دفعات نظارت بر اجراي طرح، بسته به مورد توسط مركز آمار ايران تعيين و اعلام خواهد شد. نظر به اهميت خاص مرحله مربوط به اجراي عمليات ميداني، در مورد آن دسته از طرح‌هاي آماري كه مدت اجراي عمليات ميداني آن‌ها بيش از ۱۵ روز است حداقل دو دوره نظارت بر عمليات ميداني انجام مي‌گيرد كه دوره اول آن در شروع عمليات ميداني خواهد بود.

ماده۷) مركز آمار ايران موظف است در فرآيند نظارت بر هر يك از مراحل اجراي طرح، نظرات اصلاحي خود را به صورت مكتوب و حداكثر درمدت يك هفته براي اقدام به دستگاه اجرايي ابلاغ نمايد.
تبصره)‌ دستگاه اجرايي موظف است حداكثر درمدت يك هفته نسبت به اعمال نظرات اصلاحي مركز آمار ايران در خصوص مراحل مختلف اجراي طرح، اقدام لازم را به عمل آورد. در غير اين صورت، مراتب بلافاصله به بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط گزارش مي‌شود. بديهي است در صورتي كه در اين مرحله نيز درخصوص اعمال نظرات مركز، ترتيب اثر لازم داده نشود، مركز آمار ايران مي‌تواند توقف اجراي طرح را اعلام نمايد.

ماده۸) دستگاه اجرايي بايد اقدامات لازم را به منظور ايجاد هماهنگي براي نظارت مركز آمار ايران بر تمام مراحل طرح به عمل آورد.

ماده۹) دستگاه اجرايي به منظور دريافت تاٌييد نتايج طرح آمارگيري و انتشار آن موظف است جداول نهايي، گزارش ارزيابي كيفيت (مطابق با استانداردهاي ابلاغي) و ساير مدارك و اطلاعات مورد نياز را به مركز آمار ايران تحويل دهد. مركز آمار ايران مكلف است حداكثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از دريافت اطلاعات مزبور، نتيجه ارزيابي علمي نتايج آمارگيري را به دستگاه اجرايي مربوط اعلام نمايد.

تبصره ۱) مركز آمار ايران موظف است به استناد بند و ماده ۵ برنامه ملي آمار شاخص‌هاي مربوط به ارزيابي و بهبود كيفيت آمارهاي حاصل از طرح‌هاي آمارگيري را تهيه و در "فرم نظارت بر طراحي مجموعه طرح تفصيلي آمارگيري" موضوع ماده ۶ اين آئين نامه، لحاظ نمايد.

تبصره ۲) دستگاه اجرايي پس از دريافت تاييد مركز آمار ايران، مجاز به انتشار نتايج طرح آمارگيري خواهد بود. همچنين دستگاه موظف است همزمان با انتشار نتايج طرح، اطلاعات و آمارهاي منتج از آمارگيري مزبور را به منظور درج در نشريات آماري مركز و قرار دادن در پايگاه اطلاعات آماري، در اختيار مركز آمار ايران قرار دهد.

ماده۱۰) دستگاه هاي اجرايي موظفند براي اعمال نظارت موضوع اين آيين از ظرفيت هاي تخصصي مراكز دانشگاهي و اشخاص حقيقي و حقوقي تشخيص صلاحيت شده استفاده نمايند و اعتبارات مربوط به اين امر را پيش بيني و تأمين نمايند

ب) نظارت بر ساماندهی نظام آمارهای ثبتی در دستگاه‌های اجرايی

ماده ۱۱) قسمت ب اين آئين نامه، نظارت بر طراحي و استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي – عملياتي دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين كنترل و ارزيابي كيفيت آمارهاي ثبتي مورد نياز پايگاه اطلاعات آماري كشور را در برمي‌گيرد.

ماده ۱۲) كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي، سيستم‌هاي اطلاعاتي – عملياتي خود را براساس ضوابط و دستورالعمل‌هاي ذيربط ساماندهي نموده تا ضمن ارتقاي كيفيت خدمات مورد ارائه نسبت به تأمين نيازهاي نظام آماري كشور در حوزه آمارهاي ثبتي اقدام نمايند.

تبصره ۱) دستگاه‌هاي اجرايي كه پيش از تصويب اين آئين نامه نسبت به ساماندهي سيستم‌هاي اطلاعاتي – عملياتي خود اقدام نموده‌اند، مكلفند گزارش اقدامات انجام شده را به مركز آمار ايران منعكس نمايند. بديهي است اين دستگاه‌هاي اجرايي نيز كماكان از حيث نظارت بر استقرار سيستم‌هاي فوق الذكر مشمول مفاد اين آئين‌نامه مي‌باشند.

تبصره ۲) دستگاه‌هاي اجرايي موظفند اعتبار لازم را براي ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي در بودجه سنواتي خود منظور نمايند.

ماده ۱۳) ضوابط و دستورالعمل‌هاي ساماندهي سيستم‌هاي اطلاعاتي – عملياتي موضوع ماده ۱۲ اين آئين نامه مشتمل بر موارد زير است:

الف) ضوابط و فرآيند انتخاب نهايي سيستم‌هاي اطلاعاتي – عملياتي به منظور ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي در دستگاه‌هاي اجرايي كشور مصوب شوراي عالي آمار
ب) چارچوب پيشنهادي مركز آمار ايران براي شرح خدمات طراحي، ساخت و استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي – عملياتي
پ) اصول كلي و استانداردهاي لازم‌الاجرا براي طراحي، ساخت و استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي – عملياتي كه حداكثر ظرف ۲ ماه پس از تصويب اين آئين نامه، توسط مركز آمار ايران تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۴) مركز آمار ايران موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از تصويب اين آيين نامه نسبت به ابلاغ دستورالعمل "رويه نظارت بر طرح ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي در دستگاه‌هاي اجرايي كشور" به دستگاه‌هاي اجرايي اقدام و براساس آن نظارت نمايد.

تبصره ۱) دستگاه اجرايي موظف است گزارش‌هاي مربوط به مراحل مختلف طرح ساماندهي را كه در چارچوب پيشنهادي شرح خدمات و دستورالعمل "رويه نظارت بر طرح ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي در دستگاه‌هاي اجرايي كشور" مشخص شده است مطابق با برنامه زماني پيشرفت كار به مركز آمار ايران ارسال نمايد.

تبصره ۲) مركز آمار ايران موظف است براساس شرح خدمات و دستورالعمل "رويه نظارت بر طرح ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي در دستگاه‌هاي اجرايي كشور"، گزارش‌هاي ارسالي از دستگاه‌هاي اجرايي را بررسي و نظر خود را حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز به آن‌ها اعلام نمايد.

تبصره ۳) دستگاه اجرايي نسبت به رفع اشكالات احتمالي اعلام شده در مدت زمان مورد توافق بين مركز آمار ايران و آن دستگاه اجرايي، اقدامات لازم را به عمل آورده و گزارش اصلاحات انجام شده را مجدداً به مركز ارسال مي‌نمايد.

ماده ۱۵) مركز آمار ايران موظف است آن دسته از آمارهاي ثبتي توليدي در دستگاه‌هاي اجرايي را كه مورد نياز پايگاه اطلاعات آماري كشور مي باشند، به منظور تاييد كيفيت آمارهاي مذكور با استفاده از چك ليست‌ها، شاخص‌ها و معيارهاي ذيربط، ارزيابي علمي نموده و نتيجه را به دستگاه اجرايي اعلام نمايد.

ماده ۱۶) دستگاه اجرايي ذيربط موظف است بر اساس نتيجه ارزيابي اعلام شده، اقدامات لازم را به منظور افزايش كيفيت آمارهاي ثبتي مورد ارزيابي، انجام داده و نتيجه را به مركز آمار ايران ارسال نمايد.
تبصره) بديهي است تا زماني كه دستگاه اجرايي اقدامات لازم را در جهت اعمال ديدگاه‌هاي مركز آمار ايران انجام ندهد، اطلاعات آماري مذكور در پايگاه اطلاعات آماري كشور قرار نخواهد گرفت.

ماده ۱۷) دستگاه اجرايي موظف است اقدامات لازم را به منظور ايجاد هماهنگي براي نظارت مركز آمار ايران بر مراحل طراحي و استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي – عملياتي مطابق دستورالعمل "رويه نظارت بر طرح ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي در دستگاه‌هاي اجرايي كشور" (موضوع ماده ۱۴ اين آئين نامه) و همچنين ارزيابي كيفيت آمارهاي ثبتي مورد اشاره در ماده ۱۵ اين آيين‌نامه به عمل آورد.

ماده ۱۸) به منظور تحقق بند ب ماده ۶ برنامه ملي آمار، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند بلافاصله پس از ساماندهي و استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي – عملياتي خود، آمارهاي حاصل از اين سيستم‌ها را براي قرار گرفتن در پايگاه اطلاعات آماري كشور، به صورت برخط (On line) دراختيار مركز آمار ايران قرار دهند.

اين آيين نامه در دو بخش مشتمل بر ۱۸ ماده و ۱۷ تبصره توسط مركز آمار ايران تهيه و در تاريخ 1387/6/3 به تصويب شوراي‌عالي آمار رسيده است كه جايگزين آيين‌نامه‌هاي قبلي شده و از اين پس براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي لازم الاجرا مي‌باشد.

1- فرم مشخصات طرح های آمارگیری پیشنهادی به شورای عالی آمار

اين قسمت در مركز آمار ايران تكميل مي‌شود

۱- تاريخ ارائه پيشنهاد طرح به دبيرخانه شوراي عالي آمار: ............../............../...........................

۲- تاريخ بررسي طرح پيشنهادي در شوراي عالي آمار: ............../............../...........................

۳- نتيجه بررسي و نظر كميسيون تخصصي و شوراي عالي آمار:

۳-۱- نتيجه بررسي و نظر كميسيون تخصصي:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

۳-۲- نتيجه بررسي و نظر شوراي عالي آمار:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

بخش الف – مشخصات عمومی طرح

۱- عنوان طرح: ............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

۲- نام دستگاه اجرايي پيشنهاد دهنده: ..........................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

۳- تاريخ تأييد طرح پيشنهادي در كميته آمار بخشي مربوط: ............................................................................

۴- پيش‌بيني مدت زمان مورد نياز طرح (از شروع مرحله طراحي تا پايان مرحله انتشار): ماه

۵- تاريخ شروع طرح (از شروع مرحله طراحي): ............................................................................................

۶- نوع آمارگيري: سرشماري نمونه‌گيري

۷- دوره تناوب اجراي طرح: سالانه دوسالانه بيش‌تر از دو سال

۸- برآورد هزينه طرح: (هزار ريال)

بخش ب – مشخصات فنی طرح

۱- اهداف طرح:

۲- ضرورت و توجيه اجراي طرح:

۳- عنوان كاربران اصلي نتايج آمارگيري:

۴- سابقه اجراي طرح:

۵- اقلام آماري و متغيرهاي اصلي:

۶- روش و وسيله جمع‌آوري اطلاعات:

۷- سطح جغرافيايي برآورد يا انتشار نتايج:

۸- تعداد واحدهاي آمارگيري برآورد شده:

بخش ج – مشخصات منابع انسانی و مالی مورد نياز

شرح

نيروي انساني مورد نياز طرح (نفر روز)

برآورد هزينه‌ مورد نياز طرح (هزار ريال)‌

دكترا

كارشناسي ارشد

كارشناسي

كارداني

ساير

جمع

هزينه‌هاي مربوط به نيروي انساني

ساير هزينه‌ها

جمع

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

مطالعه، طراحي و آزمايش

۱

                 

آموزش و جذب نيرو

۲

                 

نظارت دستگاه اجرايي (بر حسب ضرورت)

۳

                 

عمليات ميداني

۴

                 

استخراج (توليد نرم‌افزار و اجرا)

۵

                 

انتشار و اطلاع رساني

۶

                 

ساير

۷

                 

جمع (برآورد هزينه طرح)

۸

                 

نظارت مركزآمارايران *

۹

                 

جمع كل

۱۰

                 

* هزينه مربوط به اين رديف پس از بررسي نوع طرح و حجم كار، در مركز آمار ايران محاسبه و منظور خواهد شد.

بخش د – برنامه‌زمان‌بندی فعاليت‌های طرح

شرح فعاليت

تاريخ شروع

تاريخ پايان

مطالعه، طراحي و آزمايش

۱

   

آموزش و جذب نيرو

۲

   

عمليات ميداني

۳

   

استخراج (توليد نرم‌افزار و اجرا)

۴

   

انتشار و اطلاع رساني

۵

   

2 - نظارت بر طراحی مجموعه طرح تفضیلی آمارگیری

كليات طرح (موارد مشترك در طرح‌هاي موضوعي و نمونه‌گيري)

عنوان طرح

۱- آيا عنوان طرح، گوياي موضوع يا زمينه‌ اصلي آمارگيري است؟

بله نه

ضرورت اجراي طرح

۲- آيا كاربردهاي نتايج آمارگيري مشخص شده ‌است؟

۳- آيا كاربران نتايج طرح شناسايي و مشخص شده‌اند؟

بله نه

بله نه

۴- آيا تقاضايي از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات داخلي كشور براي استفاده از نتايج آمارگيري مطرح شده است؟

در صورت مثبت بودن پاسخ، عناوين آنها ذکر شود :

بله نه

اهداف كلي و تفصيلي

۵- آيا اهداف آمارگيري به‌تفكيك اهداف كلي و تفصيلي بيان شده‌اند؟

بله نه

۶- آيا هدف كلي آمارگيري، موضوع يا زمينه‌‌ اصلي آمارگيري و نيز جامعه‌ هدف را با بياني ساده و روشن مشخص می‌سازد؟

بله نه

۷- آيا اهداف تفصيلي با هدف كلي طرح سازگاري دارند؟

بله نه

۸- آيا پارامترهاي مورد برآورد با اهداف كلي و تفصيلي آمارگيري سازگاري دارد؟

بله نه

جامعه هدف و زيرجامعه‌ها

۹- آيا جامعه‌ هدف و زيرجامعه‌هاي آن به‌طور جامع و مانع تعريف شده ‌است؟

بله نه

۱۰- آيا جامعه‌ هدف و زيرجامعه‌هاي آن بر اساس اهداف آمارگيري تعيين شده است؟

بله نه

۱۱- آيا تعلق زماني و مكاني جامعه‌ هدف و زيرجامعه‌هاي آن تعيين شده است؟

بله نه

جامعه مورد بررسي

۱۲- آيا جامعه‌ مورد بررسي متفاوت از جامعه‌ هدف آمارگيري ‌است؟

در صورت مثبت بودن پاسخ، تفاوت آن ذكر شود:

بله نه

۱۳- آيا انتظار مي‌رود آمارگيري در جامعه‌ هدف و جامعه‌ مورد بررسي به استنباط‌هاي مشابهي در خصوص پارامترهای مورد نظر منجر شود؟

بله نه

واحد آماري

۱۴- آيا واحد آماري به ‌وضوح تعريف شده است؟

بله نه

۱۵- آيا واحد آماري تعيين شده، دسترسي به اهداف كلي و تفصيلي آمارگيري را امكان‌پذير مي‌سازد؟

بله نه

     

2- نظارت بر طراحی مجموعه طرح تفضیلی آمارگیری (ادامه)

كليات طرح (موارد مشترك ...) (دنباله)

۱۶- آيا مجموعه‌ تمام واحدهاي آماري، جامعه‌ هدف را به‌صورت جامع و مانع تشكيل مي‌دهد؟

بله نه

۱۷- آيا چارچوب واحدهای آماري تعيين شده، وجود دارد؟

بله نه

زمان مرجع

۱۸- آيا براي هر يك از اقلام تعيين شده، زمان مرجع مشخص شده است؟

بله نه

۱۹- آيا زمان مرجع براي تمام اقلام يكسان است؟

در صورت منفي بودن پاسخ، علت ذکرشود: .......................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

بله نه

۲۰- آيا زمان مرجع به‌گونه‌اي تعيين شده كه فاصله‌‌ آن تا زمان آمارگيري منجر به بروز بي‌پاسخي يا افزايش خطاي پاسخ به‌‌دليل عدم حضور ذهن پاسخگويان نشود؟

بله نه

زمان اجراي آمارگيري

۲۱- آيا در طراحي آمارگيري، بازه‌ زماني اجراي آمارگيري مشخص شده است؟

بله نه

۲۲- آيا بازه‌ زماني پيش بيني شده براي اجرا با توجه به موضوع آمارگيري مناسب است؟

بله نه

۲۳- آيا بازه زماني پيش بيني شده براي اجرا قابل تغيير است؟

بله نه

۲۴- آيا طرح آمارگيري سابقه اجرايي دارد؟

در صورت مثبت بودن پاسخ، زمان‌هاي اجراي طرح و نوع اجراي آن (مستمر و غيرمستمر) ذكر شود:

بله نه

۲۵-‌ در صورتي كه آمارگيري در سال‌هاي گذشته اجرا شده است، آيا از نظرات رده‌هاي اجرايي در خصوص بازه زماني اجراي آمارگيري استفاده شده است؟

بله نه

۲۶- در صورتي كه اجراي آمارگيري به صورت مستمر در دوره زماني مورد نظر اجرا مي‌شود، آيا بازه‌ زماني اجراي آمارگيري مانند دوره يا دوره‌هاي قبل است؟

در صورت متفاوت بودن بازه زماني اجراي آمارگيري نسبت به دوره‌هاي قبل، علت ذکر شود:

بله نه

۲۷- آيا زمان اجراي آمارگيري به‌گونه‌اي تعيين شده است كه كوتاه‌ترين فاصله را با زمان مرجع داشته باشد؟

بله نه

     

2 - نظارت بر طراحی مجموعه طرح تفضیلی آمارگیری (ادامه)

كليات طرح (موارد مشترك ...) (دنباله)

محرمانه‌سازي اطلاعات اختصاصي واحدها

۲۸-‌ آيا اقدامات و تمهيدات لازم به منظور جلوگيري از افشاي اطلاعات اختصاصي پاسخگويان، قبل از انتشار مجموعه داده‌ها و جداول پيش بيني شده است؟

بله نه

برنامه زمان‌بندي آمارگيري

۲۹-‌ آيا فعاليت‌هاي مراحل مختلف طرح آمارگيري، مشخص و زمان‌بندي شده‌اند؟

بله نه

۳۰-‌ آيا برنامه زماني تهيه شده، مورد ارزيابي و كنترل قرار مي‌گيرد؟

بله نه

۳۱-‌ آيا نرم‌افزار خاصي براي كنترل برنامه زماني تهيه شده مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟

بله نه

     

طرح موضوعی

تعاريف و مفاهيم

۱- آيا تعاريف و مفاهيم به‌کار رفته در آمارگيري به‌طور مشخص بيان شده‌اند؟

بله نه

۲- آيا برای تعاريف و مفاهيم مورد نياز آمارگيری با کاربران اصلی نتايج آمارگيری مشورت شده است؟

بله نه

۳- در ارتباط با تعاريف و مفاهيم به‌كار رفته در راهنماي آمارگيري، منابع مورد استفاده مشخص شده است؟

در صورت مثبت بودن پاسخ، منبع يا منابع استفاده شده مشخص شود:

بله نه

§ تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران

§ تعاريف و مفاهيم استاندارد بين‌المللي

§ تعاريف و مفاهيم مربوط به ساير دستگاه‌هاي اجرايي

۴-در مواردي كه تعاريف و مفاهيم استاندارد مركز آمار ايران وجود داشته‌است آيا از اين تعاريف و مفاهيم استفاده شده است؟

در صورت منفي بودن پاسخ، علت آن ذكر شود:

بله نه

۵- در صورتي كه تعاريف و مفاهيم مورد استفاده با تعاريف و مفاهيم مركز آمار ايران يا سازمان‌هاي بين‌المللي متفاوت است، آيا در اين زمينه‌، به كاربران اطلاع‌رساني صورت مي‌گيرد؟

بله نه

۶- در صورتي كه تعاريف و مفاهيم به‌كاررفته نسبت به دوره‌ قبلي آمارگيري تغيير كرده است، آيا در اين زمينه، به كاربران اطلاع‌رساني صورت مي‌گيرد؟

بله نه

طبقه‌بندي‌ها

۷- آيا در طرح موضوعي از طبقه‌بندي خاصي استفاده شده‌است؟

در صورت منفي بودن پاسخ، علت آن ذكر شود:

بله نه

 

۸- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال۷، نوع مرجع طبقه‌بندي‌هاي استفاده شده برحسب مورد مشخص شود :

 

§ طبقه‌بندي استاندارد مركز آمار ايران (عنوان طبقه‌بندي و شماره ويرايش):

طبقه‌بندي استاندارد بين‌المللي (نام سازمان بين‌المللي، عنوان طبقه‌بندي و شماره ويرايش):

§ ساير (با ذكر نوع مرجع طبقه‌بندي و عنوان طبقه‌بندي):

طرح موضوعی 1 (دنباله)

الگوي جداول و راهنماي استخراج آن‌ها

۹- آيا مجموعه‌ جداول طراحي شده (نهايي)، هدف‌هاي تفصيلي طرح را به‌طور كامل پوشش مي‌دهد؟

بله نه

۱۰- آيا در طراحی الگوی جداول با کاربران اصلی نتايج آمارگيری مشاوره شده است؟

بله نه

۱۱-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال۱۰ نام کاربران طرف مشاوره ذكر شود:

 

۱۲- آيا در طراحي جداول از استانداردهاي مربوط به «جداول و نمودارهاي آماري» مركز آمار ايران استفاده شده است؟

در صورت منفي بودن پاسخ، عنوان و مشخصات راهنماي استفاده شده ذكر شود:

بله نه

۱۳- آيا راهنماي استخراج براي مجموعه‌ جداول به صورت كامل و گويا تهيه شده است؟

بله نه

روش و وسيله جمع‌آوري اطلاعات

۱۴- براي برقراري ارتباط با واحد آماري از كداميك از روش‌هاي زير استفاده شده است؟

 

§         حضوري

§         تلفني

§         پستي

§         اينترنتي

علت استفاده از روش و همچنين در مورد مناسب بودن يا نبودن آن به طور مختصر ذكر شود:

 

۱۵- براي جمع‌آوري اطلاعات از كداميك از روش‌هاي زير استفاده شده است؟ علت ذكر شود:

 

§         CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing ) روش جمع آوري داده‌ها از طريق تلفن

§         CASI ( Computer Assisted Self Interviewing ) روش جمع‌آوري داده‌ها به صورت خود پاسخ‌دهي با استفاده از رايانه

§         E-Survey ( Electronic Survey ) روش جمع‌آوري داده‌ها از طريق فرم‌هاي الكترونيكي

§         CAPI ( Computer Assisted Personal Interviewing ) روش جمع‌آوري داده‌ها با استفاده از رايانه و مصاحبه حضوري

§ PAPI ( Pen & Paper Interviewing) روش جمع‌آوري داده‌ها با استفاده از قلم و كاغذ

علت استفاده :

 

۱۶- آيا در انتخاب روش جمع‌آوري اطلاعات، به ويژگی‌های جامعه‌ هدف توجه شده است؟

بله نه

طرح موضوعی2 (دنباله)

۱۷- آيا با توجه به روش جمع‌آوري اطلاعات، چارچوب مناسبي براي پوشش جامعه‌ هدف يا جامعه‌ مورد بررسي وجود دارد؟

بله نه

۱۸- آيا روش‌ انتخاب شده براي جمع‌آوري اطلاعات، قابليت کنترل و اديت را در زمان جمع‌آوري اطلاعات دارد؟

بله نه

فرم‌ها و پرسشنامه‌‌ها

۱۹- آيا براي تعيين اقلام آماري پرسشنامه با كاربران اصلي نتايج آمارگيري، مشورت شده است؟

بله نه

۲۰-‌آيا در طراحي پرسشنامه، موارد زير رعايت شده است؟

 

*پيش‌بيني محل مربوط به نام سازمان مجري

بله نه

*پيش‌بيني محل مربوط به درج عنوان طرح و زمان اجراي آمارگيري

بله نه

*پيش‌بيني محل مربوط به اصل حفظ محرمانگي اطلاعات

بله نه

*اولويت‌بندي و گروه‌بندي پرسش‌ها

بله نه

*الگوهاي پرش

بله نه

*شماره‌گذاري پرسش‌ها

بله نه

*پيش‌بيني محل مناسب و اندازه كافي براي درج پاسخ‌هاي مربوط به پرسش‌هاي باز

بله نه

*رنگ پرسشنامه

بله نه

*قطع و اندازه پرسشنامه

بله نه

*استفاده از نوع، اندازه و فونت‌هاي مناسب براي تايپ پرسش‌ها و عناوين بخش‌ها

بله نه

*نوع طراحي روي جلد (استفاده از تصاوير يا طرح هاي مناسب)

بله نه

*پيش‌بيني محل مناسب براي توضيحات آمارگير، بازبين و درج نظرات پاسخگو

بله نه

*پيش‌بيني محل‌هاي مناسب براي ثبت مشخصات پاسخگو و آمارگير

بله نه

۲۱-‌ آيا در تهيه و تدوين محتواي پرسشنامه موارد زير رعايت شده‌است؟

 

*پيش‌بيني پرسش‌هاي مربوط به اطلاعات چارچوب

بله نه

*پيش‌بيني پرسش‌هاي مربوط به تعيين وضعيت واحد نمونه از نظر تعلق به جامعه هدف

بله نه

*ارتباط پرسش‌ها با اهداف كلي و تفصيلي طرح

بله نه

*ساده ، روان و قابل فهم بودن پرسش‌ها

بله نه

*به‌روز بودن و معني‌دار بودن پرسش‌ها

بله نه

*امكان برداشت واحد و يكسان از پرسش‌ها

بله نه

*جهت‌دار نبودن پرسش‌ها

بله نه

*حساسيت‌برانگيز نبودن پرسش‌ها

بله نه

طرح موضوعی 3 (دنباله)

*توجه به كاهش بار پاسخگو

بله نه

*پيش‌بيني پرسش‌هاي مربوط به تعيين علل تكميل نشدن پرسشنامه

بله نه

*پيش‌بيني پرسش‌هاي مربوط به بهنگام‌سازي مشخصات چارچوبي واحد آماري (در مواردي كه براي تهيه فهرست واحدهاي آماري مستقيماً از اطلاعات چارچوبي موجود استفاده شده است)

بله نه

*پيش‌بيني پرسش‌هاي مربوط به ثبت مشخصات پاسخگو و اطلاعات مورد نياز براي تماس با پاسخگو

بله نه

*پيش‌بيني پرسش‌هاي مربوط به نام و نام‌خانوادگي آمارگير، بازبين و كارشناس مسئول اجراي طرح

بله نه

۲۲-‌ آيا در صورتي كه طرح براي اولين بار اجرا مي‌شود يا داراي تغييرات عمده‌اي نسبت به طرح‌هاي اجرا شده قبلي است، پرسشنامه طرح آزمون شده است؟

بله نه

۲۳- آيا متوسط مدت زمان تكميل پرسشنامه پيش‌بيني شده است؟

بله نه

۲۴- در صورتي كه آمارگيري در سال‌هاي گذشته اجرا شده است، آيا در مورد بهبود طراحي و تدوين محتواي پرسشنامه، از نظرات رده‌هاي اجرايي آمارگيري استفاده شده است؟

بله نه

راهنماي تكميل فرم‌ها و پرسشنامه‌ها

۲۵- آيا راهنماي تکميل پرسشنامه تهيه شده است؟

بله نه

۲۶- چنانچه راهنماي تكميل پرسشنامه‌ آمارگيري براي اولين بار تهيه مي‌شود، آيا مورد آزمون مقدماتي قرار گرفته است؟

بله نه

۲۷- در صورتي كه آمارگيري در سال‌هاي گذشته اجرا شده باشد، آيا درخصوص بهبود كيفيت راهنماي تكميل پرسشنامه از نظرات رده‌هاي اجرايي آمارگيري استفاده شده است؟

بله نه

۲۸- آيا در تدوين محتواي راهنماي تکميل پرسشنامه، در خصوص هر يك از موارد زير توضيحات كافي ارائه شده است؟

 

*نوع آمارگيري (سرشماري، نمونه‌گيري)

بله نه

*جامعه‌ هدف و پوشش جغرافيايي

بله نه

*اهداف

بله نه

*موارد استفاده از نتايج آمارگيری

بله نه

*روش جمع‌آوري اطلاعات و ويژگي‌هاي آن

بله نه

*تعريف مفاهيم و اصطلاحات به‌كار رفته و ارائه مثال‌هاي مناسب

بله نه

*جامع و مانع بودن تعاريف و مفاهيم، روان و سليس بودن مطالب و مثال‌هاي ارائه شده در راهنما

بله نه

*معرفي طبقه بندي‌هاي آماري به‌كار رفته

بله نه

*تبيين وظايف مأمور آمارگيری

بله نه

*معرفي فرم‌ها، لوازم و ابزار کار

بله نه

*توضيحات مربوط به نحوه تکميل فرم‌ها و پرسشنامه‌‌ها

بله نه

طرح موضوعی 4 (دنباله)

۲۹-‌ آيا در طراحي و تنظيم راهنماي تكميل پرسشنامه به موارد زير توجه شده است؟

 

*فصل‌بندي مناسب راهنما

بله نه

*استفاده از عناصر بصري نظير نقشه، تصاوير مربوط به قسمت‌هايي از پرسشنامه ، جداول خلاصه، نمودار و ...

بله نه

*قطع و اندازه راهنما

بله نه

*تايپ صحيح مطالب

بله نه

*چاپ و صحافي مناسب

بله نه

 

راهنماي بازبيني فرم‌ها و پرسشنامه‌‌ها

۳۰- آيا براي كنترل فرم‌ها و پرسشنامه ‌هاي تكميل شده‌ آمارگيري، راهنماي بازبيني پرسشنامه تهيه شده است؟

بله نه

۳۱- آيا در تدوين راهنماي بازبيني به موارد زير توجه شده است؟

 

*روان، سليس و جامع و مانع بودن توضيحات راهنماي بازبيني

بله نه

*تأكيد لازم براي وجود برخي از اطلاعات كليدي در قسمت‌هاي مختلف پرسشنامه

بله نه

*تأكيد بر معقول بودن اطلاعات مندرج در پرسشنامه

بله نه

*تأكيد بر وجود روابط منطقي ميان اطلاعات درون بخشي و برون بخشي پرسشنامه

بله نه

*ارائه فرمول‌هاي مورد نياز براي انجام محاسبات مورد نظر (برحسب مورد)

بله نه

*ارائه مثال‌هاي مناسب و واضح

بله نه

۳۲- در صورتي که آمارگيري در سال‌هاي گذشته اجرا شده است، آيا در خصوص بازنگري و بهبود کيفيت مطالب راهنماي بازبيني، از نظرات رده‌هاي مختلف ستادي و اجرايي آمارگيري استفاده شده است؟

بله نه

راهنماي اديت داده‌ها

۳۳- آيا راهنماي اديت با توجه به استانداردهاي مربوط تهيه شده است؟

بله نه

۳۴- آيا برنامه اديت داده‌ها با داده‌هاي آزمايشي مورد آزمون قرار مي گيرد؟

بله نه

۳۵- آيا روش‌ اصلاح خطاها به‌روشني بيان شده است؟

بله نه

راهنماي جانهي

۳۶- آيا راهنماي جانهي با توجه به اقلام بي‌پاسخ تهيه شده است؟

بله نه

۳۷- آيا برنامه جانهي با داده‌هاي آزمايشي مورد آزمون قرار مي‌گيرد؟

بله نه

طرح نمونه‌گيری

روش نمونه‌گيري

۱- در صورتي كه طرح آمارگيري به صورت نمونه‌اي اجرا مي‌شود از كدام يك از روش هاي زير استفاده خواهد شد؟

 

§         نمونه‌گيري احتمالي

§         نمونه‌گيري غير احتمالي

دلايل استفاده از روش انتخاب شده ذكر شود: .

 

۴- آيا روش نمونه‌گيري انتخاب شده براي اهداف كلي و تفصيلي آمارگيري مناسب است؟

در صورت منفي بودن پاسخ، علت آن ذكر شود:

بله نه

چارچوب و جامعه‌ آماري

۳- در صورت وجود چارچوب براي انتخاب واحدهاي نمونه در آمارگيري، آيا اطلاعات مربوط به‌عنوان و مشخصات چارچوب مورد استفاده، ارائه شده است؟

بله نه

۵- آيا براي آمارگيري از جامعه‌ هدف يا جامعه مورد بررسي ازچارچوب‌هاي مركز آمار ايران براي انتخاب واحدهاي نمونه استفاده شده است؟

در صورت منفي بودن پاسخ نوع چارچوب استفاده شده و علت استفاده از آن ذكر شود:

 

بله نه

۵- در صورتي كه روش نمونه‌گيري انتخاب شده به صورت چندمرحله‌اي است آيا جامعه چارچوب مربوط به هر مرحله مشخص شده است؟

بله نه

۶- آيا تعداد واحدهاي جامعه چارچوب آمارگيري مشخص شده است؟

بله نه

۷- آيا گزارشي در مورد ارزيابي پوشش چارچوب مورد استفاده در هر مرحله وجود دارد؟

بله نه

۸- در صورت تهيه گزارش مربوط به ارزيابی چارچوب، آيا موارد زير مطرح مي‌شود؟

 

*نرخ واحدهاي تكراري

بله نه

*نرخ پوشش

بله نه

*نرخ خطاي طبقه‌بندي

بله نه

*نرخ واحدهاي خارج از جامعه هدف با جامعه‌ مورد بررسی

بله نه

طرح نمونه‌گيری 1 (دنباله)

۹- آيا از زمان تهيه‌ چارچوب تا زمان استفاده برای آمارگيری، برنامه‌اي براي به هنگام‌سازي آن مطابق با استانداردهاي «تهيه طرح به هنگام‌سازی چارچوب آمارگيری» پيش‌بينی و انجام شده است؟

بله نه

۱۰- آيا براي حداكثر كردن پوشش چارچوب، مطابق با استانداردهاي « حداكثر كردن پوشش چارچوب» فعاليتي انجام شده است؟

بله نه

واحد نمونه‌گيري

۱۱- در صورتي كه از نمونه‌گيري چند مرحله‌اي استفاده مي‌شود، آيا واحد نمونه‌گيري در هر مرحله مشخص شده است؟

بله نه

۱۲- آيا واحد نمونه‌گيري تعيين شده برای آخرين مرحله‌ آمارگيري، برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نياز در مورد واحد آماري مناسب است؟

بله نه

حداكثر خطاي نمونه گيري قابل قبول براي براوردهای اصلی

۱۳- آيا ميزان حداكثر خطاي نمونه گيري قابل قبول براي براوردهای اصلی، بر اساس امكانات و محدوديت‌هاي موجود در نظر گرفته شده است؟

بله نه

اندازه‌ نمونه و روش محاسبه آن

۱۴- آيا در تعيين اندازه‌ نمونه به هزينه‌ اجراي آمارگيري توجه شده است؟

بله نه

۱۵- آيا در تعيين اندازه‌ نمونه، وضعيت چارچوب از نظر بهنگام بودن و ريزش مورد انتظارتعداد نمونه در نظر گرفته شده است؟

بله نه

روش انتخاب واحدهاي نمونه‌

۱۶- آيا روش انتخاب واحدهاي نمونه‌ در هر مرحله از نمونه‌گيري مشخص شده است؟

بله نه

الگوي فهرست واحدهاي نمونه

۱۷- آيا الگوي فهرست واحدهاي نمونه براي مراجعه به اين واحدها، تهيه شده است؟

بله نه

۱۸- آيا امكان معرفي نمونه جايگزين به‌منظور جبران ريزش نمونه ‌وجود دارد؟

بله نه

سطح ارائه برآوردهاي اصلي

۱۹- آيا سطح ارائه‌ براوردها‌ي اصلی از نظر جغرافيايي مطابق با اهداف كلي و تفصيلي است؟

بله نه

۲۰- آيا سطح ارائه‌ براوردها‌ي اصلی از نظر موضوعي مطابق با اهداف كلي و تفصيلي است؟

بله نه

فرمول‌هاي برآورد پارامترها

۲۱- آيا فرمول‌هاي برآورد پارامترها مطابق با اهداف كلي و تفصيلي طرح بيان شده‌ است؟

بله نه

۲۲- آيا علائم و نمادهاي به‌كار رفته در فرمول‌هاي برآورد، معرفي شده است؟

بله نه

۲۳- آيا در فرمول‌هاي برآورد مؤلفه‌هاي تعديل بي پاسخي وجبران خطاي پوشش لحاظ شده است؟

بله نه

طرح نمونه‌گيری 2 (دنباله)

روش محاسبه خطاي نمونه‌‌گيري

۲۴- آيا در فرمول‌هاي برآورد واريانس براوردگرهاي مورد نظر و روش محاسبه خطاي نمونه‌گيري ارائه شده است؟

بله نه

۲۵- در صورتي كه به‌دليل پيچيدگي روش نمونه‌گيري، فرمولي براي محاسبه خطاي نمونه‌گيري وجود ندارد آيا از روش‌هاي تقريبي (مانند جك‌نايف يا بوت‌استرپ) براي تقريب خطاي نمونه‌گيري استفاده مي شود؟

بله نه

۲۶- آيا دقت يا اعتبار برآوردهاي اصلي تعيين و ارائه شده است؟

بله نه

طرح اجرايی

ملاحظات مربوط به سازمان اجرايي طرح

۱- آيا در طرح اجرايي آمارگيري موارد زير در نظر گرفته شده است؟

 

*سازمان اجرايي

بله نه

*شرح وظايف رده‌هاي سازماني

بله نه

*شرايط و ويژگي‌هاي جذب نيرو

بله نه

*طراحي فرم‌هاي اجرايي

بله نه

۲- آيا در تعيين سازمان اجرايي موارد زير مورد توجه قرار گرفته است؟

 

*تجارب قبلي در مورد سازمان اجرايي طرح‌هاي مشابه

بله نه

*شرح وظايف و فعاليت‌هاي رده‌هاي اجرايي

بله نه

*مدت زمان اجراي آمارگيري

بله نه

*محتواي فرم‌ها و پرسشنامه ‌ها

بله نه

*متوسط زمان مراجعه به هر واحد نمونه و جمع‌آوري داده‌ها

بله نه

*شرايط خاص و زمان اجراي آمارگيري

بله نه

۳- آيا ويژگي‌هاي زير در انتخاب نيروي انساني مورد نياز براي رده‌هاي مختلف و به ويژه مأموران آمارگيري، مد‌نظر قرار گرفته است؟

 

*توانايي درک تعاريف و مفاهيم و راهنماي آمارگيري و ميزان تحصيلات (حداقل مدرك تحصيلي ديپلم)

بله نه

*توانايي انجام عمليات ميداني از نظر فيزيکي و توان جسمي

بله نه

*توانايي برقراري ارتباط مناسب با واحدهاي آماري از نظر خصوصيات اجتماعي و فرهنگي

بله نه

*دارا بودن سابقه‌ اجراي آمارگيري

بله نه

طرح آموزش

ملاحظات مربوط به آموزش طرح

۱- آيا طرح مشخصي براي آموزش تهيه شده است؟

بله نه

۲- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال يك، آيا در تهيه طرح آموزش، مراحل زير پوشش داده شده است؟

 

*عمليات ميدانی

بله نه

*استخراج

بله نه

*نظارت

بله نه

*ساير مراحل با ذكر نوع :

بله نه

۳- آيا در تهيه طرح آموزش براي هر يك از مراحل آموزش، به نكات زير توجه شده است؟

 

*تعيين رده‌هاي آموزش‌گيرنده

بله نه

*تعداد آموزش‌گيرندگان (با احتساب پيش‌بيني ريزش)

بله نه

*تعيين شرايط انتخاب مدرسان

بله نه

*تعداد مدرسان

بله نه

*تهيه‌ راهنماي آموزش براي ايجاد هماهنگي بين مدرسان

بله نه

*مدت زمان آموزش

بله نه

*تهيه بسته هاي آموزشي مورد نظر

بله نه

*تهيه وسايل كمك آموزشي

بله نه

*پيش‌بيني برنامه زماني آموزش

بله نه

*تعيين امكانات و شرايط فضاي آموزشي

بله نه

*پيش‌بيني آموزش عملي

بله نه

*برگزاري آزمون و شرايط اعطاي گواهي قبولي

بله نه

*تهيه‌ فرم‌هاي ارزيابي آموزش

بله نه

*پيش‌بيني برنامه‌ بازآموزي

بله نه

۴- آيا مدت زمان آموزش بر اساس مفاد و محتواي راهنماها و ويژگي‌هاي آموزش‌گيرندگان به‌تفکيک هر رده تعيين شده است؟

بله نه

طرح نقشه 1

ملاحظات مرتبط با تهيه، آماده‌سازي و استفاده از نقشه

۱-‌ آيا براي اجراي طرح آماري از نقشه استفاده مي‌شود؟

در صورت منفي بودن پاسخ، علت ذكر شود:

بله نه

۲-‌ درصورت استفاده از نقشه براي اجراي طرح آماري كداميك از انواع نقشه موردنظر است؟

 

نقشه‌هاي بزرگ مقياس شهري و آبادي

بله نه

نقشه‌هاي روستايي (كوچك مقياس)

بله نه

۳- مقياس مورد نظر براي نقشه‌هاي بزرگ مقياس شهري و آبادي چيست؟

§         نقشه ۱:۲۰۰۰

§         نقشه ۱:۵۰۰۰

§         نقشه ۱:۱۰۰۰

§         ساير با ذكر نوع:

۴- مقياس مورد نظر براي نقشه‌هاي روستايي چيست؟

§         نقشه ۱:۲۵۰۰۰

§         نقشه ۱:۵۰۰۰۰

§         نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰

§         ساير با ذكر نوع:

۵- منبع تأمين نقشه‌هاي بزرگ مقياس شهري كدام است؟

§ سازمان نقشه‌برداري

§ مركز آمار ايران

§ ساير با ذكر نام :

۶- منبع تأمين نقشه‌هاي بزرگ مقياس آبادي كدام است؟

§ سازمان نقشه‌برداري

§ مركز آمار ايران

§ ساير با ذكر نام :

۷- منبع تأمين نقشه‌هاي روستايي كدام است؟

§ سازمان نقشه‌برداري

§ مركز آمار ايران

§ ساير با ذكر نام :

۸- نقشه‌هاي مورد استفاده به چه صورتي تهيه مي شود؟

§ خطي (كاغذي)

§ رقومي

§ ساير با ذكر نوع:

طرح نقشه 2 (دنباله)

۹- در صورت استفاده از نقشه رقومي، فرمت نقشه كداميك از انواع زير است؟

§ DWG

§ DGN

§ Shape

§ ساير با ذكر نوع:

۱۰- در صورت استفاده از نقشه رقومي سيستم مختصات نقشه‌ها چيست؟

§ UTM

§ جغرافيايي

§ محلي

§ ساير با ذكر نوع:

۱۱- وضعيت نقشه‌هاي بزرگ مقياس شهري و آبادي از لحاظ به هنگام بودن چگونه است؟

§ كاملاً به هنگام هستند

§ حداكثر ۱ سال از به هنگام سازي آنها گذشته است

§ ۱ تا ۲ سال از به هنگام سازي آنها گذشته است

§ بيش از ۲ سال از به هنگام سازي آنها گذشته است

۱۲- وضعيت نقشه‌هاي روستايي از لحاظ به هنگام بودن چگونه است؟

§ كاملاً به هنگام هستند

§ حداكثر ۱ سال از به هنگام سازي آنها گذشته است

§ ۱ تا ۲ سال از به هنگام سازي آنها گذشته است

§ بيش از ۲ سال از به هنگام سازي آنها گذشته است

۱۳- آيا مكان‌هاي مورد مراجعه از سيستم‌ كدگذاري مكاني يكسان تبعيت مي‌كنند؟

بله نه

۱۴- در صورت استفاده از سيستم كدگذاري مكاني، منبع كدگذاري كدام سازمان است؟

§ مركز آمار ايران

§ دستگاه اجرايي ذيربط

§ ساير با ذكر نام:

۱۵- آيا تهيه پوشه نقشه به همراه برچسب مشخصات نقشه پيش‌بيني شده است؟

بله نه

۱۶- آيا برنامه‌اي براي ارائه نتايج طرح با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني پيش‌بيني شده است؟

بله نه

طرح استخراج

ملاحظات مرتبط با گردش عمليات استخراج و ورود اطلاعات

۱-‌ آيا طرح مشخصي براي استخراج پيش‌بيني شده است؟

بله نه

۲-‌ آيا در طرح استخراج موارد زير تعيين شده است؟

 

*سازمان اجرايي

بله نه

*رده‌هاي مورد نياز

بله نه

*تعداد نيروي انساني مورد نياز در هر رده

بله نه

*وظايف رده‌ها

بله نه

*شرايط احراز براي تعيين رده‌هاي پيش‌بيني شده

بله نه

*گردش عمليات استخراج با توجه به روش انتخابي ورود اطلاعات

بله نه

*برقراري تناسب لازم ميان گردش عمليات استخراج با روش استخراج

بله نه

*پيش‌بيني زمان استخراج

بله نه

۳- از كدام روش براي ورود اطلاعات استفاده مي‌شود؟ علت آن ذكر شود:

 

§         ورود از طريق صفحه‌ کليد

§         OMR

§         PDA

§         ICR

§         ساير با ذكر نوع:

علت استفاده:

 

۴- آيا نيازهاي عملياتي مطابق با پيش‌بيني‌هاي انجام شده (مانند تجهيزات، نيروي انساني، هزينه و ...) تأمين شده است؟

بله نه

۵- آيا مستندات مربوط به گردش كار عمليات استخراج ارائه شده است؟

بله نه

۶- آيا نرم‌افزارهاي زير در طرح استخراج پيش‌بيني شده است؟

 

*تهيه نمونه‌ها (چارچوب)

بله نه

*ورود داده‌ها

بله نه

*كنترل و بازبيني داده‌ها

بله نه

*اديت آدرس

بله نه

*اديت موضوعي

بله نه

*جانهي

بله نه

طرح استخراج 1(دنباله)

*جدول‌گيري

بله نه

*وزن‌دهي

بله نه

*كنترل مراحل استخراج

بله نه

*توليد نشريات

بله نه

۷- آيا راهنماي اديت آدرس تهيه شده است؟

بله نه

۸- آيا در تحويل و تحول مدارك و نرم‌افزارها از فرم استاندارد مربوط استفاده مي‌شود؟

بله نه

۹- آيا نرم‌افزارهاي مورد نظر مطابق با برنامه زمانبندي تهيه شده است؟

در صورت منفي بودن پاسخ دلايل آن ذكر شود:

بله نه

۱۰- آيا با توجه به روش‌هاي انتخاب شده براي ورود اطلاعات (Key Entry ، ICR، PDA) استانداردهاي مربوط رعايت شده است؟

بله نه

۱۱-‌ آيا تهيه داده‌هاي آزمايشي براي كنترل مراحل مختلف استخراج، پيش‌بيني شده است؟

بله نه

۱۲-‌ آيا نرم‌افزارهاي پيش‌بيني شده زير براساس داده‌هاي آزمايشي مورد آزمون قرار مي‌گيرد؟

 

*نرم‌افزار ورود داده‌ها

بله نه

*// كنترل و بازبيني داده‌ها

بله نه

*// اديت آدرس

بله نه

*// اديت موضوعي

بله نه

*// جانهي

بله نه

*// جدول‌گيري

بله نه

۱۳- آيا تمام کنترل‌های كمي ممکن (وريف) براي مرحله‌ داده‌آمايی پيش‌بيني شده است؟

بله نه

۱۴- کداميك از موارد زير برای کنترل داده‌ها در مرحله‌ ورود اطلاعات به‌کار می‌رود؟

 

§         کنترل اقلام اصلی در تمام پرسشنامه‌ها

§         کنترل تمام اقلام در تمام پرسشنامه‌ها

§         کنترل اقلام اصلی در تعدادي از پرسشنامه‌ها (به صورت نمونه)

§         کنترل تمام اقلام در تعدادي از پرسشنامه‌ها (به صورت نمونه)

۱۵-‌ آيا تمام كنترل‌هاي مورد نظر براي مرحله اديت آدرس در نرم‌افزار مربوط پيش‌بيني شده است؟

بله نه

۱۶- آيا در نرم‌افزار ورود اطلاعات، امکان محاسبه‌ نرخ‌های مربوط به خطای ورود داده‌ها پيش‌بينی شده است؟

بله نه

۱۷- آيا در نرم افزار اديت، امكان محاسبه‌ نرخ‌هاي اديت پيش‌بيني شده است؟

بله نه

۱۸- آيا در نرم‌افزار جانهی، امکان محاسبه‌ نرخ‌های جانهی پيش‌بينی شده است؟

بله نه

طرح استخراج 2(دنباله)

ملاحظات فني مرتبط با داده‌هاي آماري

۱۹- آيا از الگوريتم‌هاي رمزنگاري براي رمزكردن داده‌ها استفاده مي‌شود؟

بله نه

۲۰- آيا مديريت سطوح دسترسي در نرم‌افزار تعبيه شده است؟

بله نه

۲۱- آيا مكانيزم مناسبي براي حفظ امنيت پايگاه داده درنظر گرفته شده است؟

بله نه

۲۲- آيا روش انتقال داده‌ها به پايگاه مركزي (انتقال فيزيكي، FTP، HTTP و ...) مشخص شده است؟

بله نه

۲۳- از كدام روش براي نگهداري داده‌ها استفاده مي‌شود؟

§         Flat (Text، XML، Binary و ...)

§         DBMS

۲۴- آيا از پايگاه داده انتخابي (داده مشخص) استفاده مي‌شود؟ درصورت مثبت بودن پاسخ :

۲۴-۱- آيا پايگاه داده انتخابي متناسب با حجم برآورد اطلاعات انتخاب شده است؟

۲۴-۲- آيا تنظيمات مورد نياز انجام شده است؟

بله نه

بله نه

بله نه

۲۵- آيا در طراحي پايگاه داده مراحل استاندارد نرمال سازي انجام شده است؟

بله نه

۲۶- آيا در طراحي پايگاه داده ارتباطات بين جداول پياده شده است؟

بله نه

۲۷- آيا در طراحي پايگاه داده Log پيش‌بيني شده است؟ درصورت مثبت بودن پاسخ:

۲۷-۱- آيا User Log دارد؟

۲۷-۲- آيا Data Log دارد؟

بله نه

بله نه

بله نه

۲۸- آيا سيستم، مكانيزمي براي Backup/Restore دارد؟

بله نه

۲۹- آيا كنترل ترتيب مراحل كار براساس گردش عمليات پيش‌بيني شده به طور خودكار انجام مي‌شود؟

بله نه

۳۰- آيا براي هر فايل، شناسنامه‌اي مطابق با استاندارد "فايل داده‌اي" تهيه شده است؟

بله نه

۳۱- آيا براي هر متغير، شناسنامه‌اي مطابق با "فايل داده‌اي" تهيه شده است؟

بله نه

طرح انتشار

ملاحظات مرتبط با مرحله انتشار

۱-‌ آيا براي ارائه نتايج طرح آمارگيري، نشريه‌اي پيش‌بيني شده است؟

۲- آيا نشريه پيش‌بيني شده داراي شناسنامه انتشاراتي است؟

۳- در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا به موارد زير توجه مي‌شود؟

*شابك

*فهرست‌نويسي پيش از انتشار

*استفاده از تعاريف مرتبط براي علائم و نشانه‌هاي مورد استفاده در نشريه

*شمارگان نشريه

بله نه

بله نه

بله نه

بله نه

بله نه

بله نه

۴-‌ آيا براي نشريه پيشگفتار يا مقدمه پيش بيني شده است؟

بله نه

۵- آيا نشريه داراي مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است؟

بله نه

۶- آيا براي نشريه فهرست مندرجات پيش‌بيني شده است؟

بله نه

۷- آيا در نشريه نتايج طرح آمارگيري فراداده‌هاي زير تهيه و ارائه خواهد شد؟

*تعاريف و مفاهيم

مشخصات كلي طرح شامل:

*هدف كلي طرح

*جامعه هدف

*واحد آماري

*چارچوب آماري

*زمان آماري

*زمان آمارگيري

*پوشش جغرافيايي

بله نه

بله نه

بله نه

بله نه

بله نه

بله نه

بله نه

بله نه

۸- در صورتي كه اجراي طرح به صورت نمونه‌گيري است آيا موارد زير در مشخصات كلي طرح ارائه مي‌شود؟

*روش نمونه‌گيري

*چارچوب نمونه‌گيري

*روش تعيين اندازه نمونه

*روش انتخاب بلوك‌ها و خانوارهاي نمونه

*برآوردها

بله نه

بله نه

بله نه

بله نه

بله نه

۹- آيا نشريه داراي خلاصه يافته است؟

بله نه

۱۰- آيا شاخص و نماگرهاي ارزيابي كيفيت در نشريه نتايج طرح ارائه مي‌شود؟

بله نه

۱۱- آيا جداول ارائه شده در نشريه مطابق با استانداردهاي اعلام شده براي "طراحي جداول" است؟

بله نه

۱۲- آيا در تهيه نشريه از نمودار استفاده مي‌شود؟

۱۳- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال ۱۱ آيا نمودارهاي تهيه شده مطابق با استانداردهاي اعلام شده براي "طراحي نمودارها" است؟ ( در مورد نتايج طرح‌هاي آماري)

بله نه

بله نه

۱۴- آيا نشريه داراي نمايه موضوعي است؟

۱۵- آيا نمايه موضوعي براساس دستورالعمل مركز آمار ايران تهيه شده است؟

بله نه

بله نه

۱۶- آيا منابع و مآخذ در نشريه ارائه مي‌شود ؟ (به‌جز نشريات مربوط به نتايج طرح‌هاي آماري)

۱۷- آيا منابع و مآخذ مندرج در نشريه براساس دستورالعمل مركز آمار ايران تهيه مي‌شود؟

بله نه

بله نه

طرح نظارت درون سازمانی

ملاحظات مربوط به اجراي نظارت

۱- آيا طرح مشخصي براي نظارت بر آمارگيري تدوين شده است؟

بله نه

۲- آيا در طرح نظارت، موارد زير مورد توجه قرار گرفته است؟

 

*سازمان اجرايي نظارت

بله نه

*پيش‌بيني تعداد ناظر مورد نياز

بله نه

*تعيين محدوده جغرافيايي نظارت‌

بله نه

*تعيين دوره زماني اجراي نظارت

بله نه

*آموزش ناظران

بله نه

*نظارت بر جذب نيرو

بله نه

*نظارت بر آموزش

بله نه

*نظارت بر عمليات ميداني

بله نه

*نظارت بر استخراج

بله نه

۳-‌ آيا در طرح نظارت، فرم‌هاي نظارتي مربوط به هر يك از مراحل نظارت (جذب نيرو، آموزش، عمليات ميداني و استخراج) پيش‌بيني شده است؟

بله نه

۴-‌ آيا راهنماي نظارت براي تكميل فرم‌هاي نظارتي پيش‌بيني شده است؟

بله نه

شاخص‌ها و نماگرهای ارزيابی كيفيت

ملاحظات مربوط به گزارش ارزيابي

۱- آيا گزارش ارزيابي كيفيت نتايج آمارگيري ارائه خواهد شد؟

بله نه

۲- آيا در گزارش ارزيابي كيفيت نتايج طرح آمارگيري، محاسبه شاخص‌ها و نماگرهاي زير براساس استانداردهاي پيش‌بيني شده صورت مي‌گيرد؟

 

آموزش (اجباري)

 

*سهم آموزش عملي به مأموران آمارگيري و بازبينان

بله نه

*نرخ تحقق مدت زمان آموزش

بله نه

ميانگين و انحراف معيار نمرات آموزش‌گيرندگان

بله نه

اجرا (اجباري)

 

*نرخ تحقق نيروي انساني در هر يك از رده‌هاي اجرايي

بله نه

ميانگين خطاي مأمور آمارگير و بازبين

بله نه

چارچوب نمونه‌گيري (تشويقي)

 

*نرخ واحدهاي تكراري

بله نه

*نرخ تغيير در طبقه‌بندي واحدها

بله نه

نرخ واحدهاي غير واجد شرايط

بله نه

نمونه‌گيري و واريانس (اجباري)

 

*اثر طرح

بله نه

*نرخ تحقق نمونه

بله نه

*كسر نمونه‌گيري

بله نه

واريانس و انحراف استاندارد

بله نه

تكميل پرسش‌نامه و بي‌پاسخي (اجباري)

 

*نرخ تكميل پرسش‌نامه

بله نه

*نرخ پاسخ

بله نه

*نرخ پاسخ موزون

بله نه

*نرخ بي‌پاسخي واحد به تفكيك علت

بله نه

*سهم هر يك از علل در بي‌ پاسخي واحد

بله نه

*متوسط تعداد مراجعه براي تكميل پرسش‌نامه

بله نه

شاخص‌ها و نماگرهای ارزيابی كيفيت1 (دنباله)

نرخ بي‌پاسخي جزئي (قلم)

بله نه

وريف (اجباري)

 

نرخ خطاي ورود داده‌ها از طريق صفحه كليد

بله نه

كدگذاري (تشويقي)

 

نرخ خطاي كدگذاري

بله نه

اديت

 

سهم مقادير تغييريافته در براورد صفت مورد نظر (تشويقي)

بله نه

نرخ تغيير در صفت مورد نظر پس از اديت (تشويقي)

بله نه

سهم اديت ماشيني و كارشناسي (تشويقي)

بله نه

نرخ خطاهاي مشاهده شده بر اساس اديت آدرس (تشويقي)

بله نه

نرخ ناسازگاري‌هاي مشاهده شده (اجباري)

بله نه

نرخ ناسازگاري‌هاي مشاهده شده به تفكيك خطاهاي پيش‌بيني شده(تشويقي)

بله نه

سهم هر يك از خطاها از كل خطاهاي مشاهده شده (تشويقي)

بله نه

جانهي

 

نرخ جانهي اقلام كليدي (تشويقي)

بله نه

سهم مقادير جانهي شده در براورد صفت مورد نظر (تشويقي)

بله نه

نرخ جانهي واحد (اجباري)

بله نه

سهم جانهي واحد در براورد صفت مورد نظر (تشويقي)

بله نه

به هنگام‌بودن و به‌موقع بودن (اجباري)

 

شاخص به‌موقع بودن نتايج

بله نه

شاخص به هنگام بودن نتايج

بله نه