اهداف کلان

  1. تولید و ارائه آمارهای رسمی با کیفیت با رعایت استانداردهای آماری ملی و بین المللی
  2. استقرار نظام جامع ثبت های آماری ایران (ایران استارز)
  3. استقرار نظام های نوین مدیریت منابع انسانی، توسعه سازمانی و توانمندسازی همکاران در محیط کاری بالنده و با نشاط
  4. استقرار نظام های نوین برنامه ریزی، بهبود عملکرد و نظارت راهبردی
  5. بهبود و ارتقاء تعاملات و همکاری های سازنده علمی و حرفه ای آماری در سطح ملی و بین المللی
  6. توسعه شبکه ملی آمار با رعایت محرمانگی و حفظ امنیت داده ها و اطلاعات با بهره گیری از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات
  7. گسترش و تسهیل دسترسی به آمارهای رسمی، ارتقای آگاهی و اعتماد عمومی و ترویج و اشاعه کاربرد و تفسیر صحیح آمار توسط سیاستگذاران، برنامه ریزان،محققین