چشم انداز مرکز آمار ایران در افق 1404

 

ما یگانه مرجع نظام آماری ایران، مورد اعتماد عموم مردم و متخصصان، و سرامد در آسیا هستیم.

 

 

ماموریت مرکز آمار ایران  1404 

 

ماموریت ما، مدیریت ­تهیه­ و انتشار آمارهای رسمی کشور و استقرار نظام آمارهای ثبتی‌مبنا بارعایت اصول بنیادین آمارهای رسمی است.