اصول اساسی آمارهای رسمی
 1. ارتباط، بی‌طرفی و دسترسی برابر

  آمارهای رسمی با ارائه اطلاعات در مورد وضعیت اقتصادی، جمعیتی، اجتماعی و زیست‌محیطی، جزئی ضروری از سیستم اطلاعاتی یك جامعه دموكراتیك را فراهم می‌سازد كه هم دولت، هم اقتصاد و هم عموم افراد جامعه از آن بهره می‌برند. لذا قرار بر این است كه آن دسته از آمارهای رسمی كه سودمندی آن‌ها در عمل به اثبات رسیده است توسط مؤسسات آمارهای رسمی تهیه شده و بدون هیچ تبعیضی در اختیار علاقمندان قرار گیرد تا به این وسیله حق شهروندان در برخورداری از اطلاعات عمومی ادا شود.

 2. موازین و اخلاق حرفه‌ای

  برای حفظ اعتمادعمومی به آمارهای رسمی، لازم است كه مؤسسات آماری بر مبنای ملاحظات دقیق تخصصی شامل اصول علمی و اخلاق حرفه‌ای، در مورد روش‌های جمع‌آوری، پردازش، ذخیره‌سازی و توزیع داده‌های آماری تصمیم بگیرند.

 3. پاسخ‌گویی و شفافیت

  برای تسهیل درك صحیح از داده‌ها لازم است مؤسسات آماری، اطلاعات را منطبق با استانداردهای علمی تدوین شده در مورد منابع، روش‌ها و روندهای آماری ارائه نمایند.

 4. پیشگیری از استفاده نادرست

  مؤسسات آماری مجازند برای پیشگیری از تفسیرها و تعبیرهای اشتباه و استفاده نادرست از آمار، توضیحات لازم را ارائه نمایند.

 5. صرفه‌جویی

  مؤسسات آماری می‌توانند داده‌های لازم را از انواع منابع، اعم از آمارگیری‌های مختلف و یا اطلاعات ثبتی اداری تهیه كنند. لازم است مؤسسات آماری منابع خود را با توجه به كیفیت، دقت زمانی، هزینه‌ها و زحماتی كه متوجه پاسخگویان می‌شود، انتخاب نمایند.

 6. حفظ محرمانگی

  اطلاعات مربوط به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی كه توسط مؤسسات آماری به منظور تهیه‌ جداول آماری جمع‌آوری می‌شوند، باید كاملاً محرمانه محسوب شده و تنها برای مقاصد آماری مورد استفاده قرار گیرند.

 7. قانون آمار

  لازم است قوانین، مقررات و موازین حاكم بر نظام آماری به اطلاع همگان رسانده شود.

 8. هماهنگی درسطح ملی

  برقراری هماهنگی بین مؤسسات آماری یك كشور برای تحقق نظام آماری هماهنگ، منسجم و كارآمد، امری ضروری است.

 9. استانداردهای بین‌المللی

  بهره‌گیری مؤسسات آماری كشورهای جهان از مفاهیم، طبقه‌بندی‌ها و روش‌های بین‌المللی، هماهنگی، انسجام و كارایی نظام‌های آماری را در تمام سطوح رسمی افزایش می‌دهد.

 10. همكاری بین‌المللی

  همكاری دوجانبه و چندجانبه‌ آماری موجب پیشرفت نظام آمارهای رسمی كشورها می‌شود.