06 اسفند 1402
En | 
زمان انتشار: 27 دی 1402
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 11 بهمن,1402
بازدید: 1343
فرایند بازار کار ایران در پاییز 1402 با تاکید بر جریانات بازار کار
فرایند بازار کار ایران در پاییز 1402 با تاکید بر جریانات بازار کار

این تحلیل توسط معصومه محمدی رييس گروه آمارهاي نيروي انساني. دفتر جمعيت، نيروي كار و اقتصاد خانوار مرکز امار ایران تهیه شده است.

بازار كار، نيروي انساني و عوامل توليد كلمات كليدي  هستند كه در تمامي اعصار نقش موثري در ارتقاي كيفي و كمي زندگي انسان‌ها داشته‌اند و موجبات ارتقاء جوامع را فراهم كرده‌اند. اين عوامل به نوبه خود چالش‌هايي را براي صاحب منصبان ايجاد كرده‌اند كه اگر دولتمردان از آن به نحو مطلوب بهره گرفته باشند همانا موجبات توسعه سرزمينشان را فراهم كرده‌اند و در غيراينصورت كشورشان را به سمت اضمحلال و نابودي سوق داده‌اند. در بين اين عوامل، نيروي انساني نقش كليدي را دارا ميباشد كه در صورت تربيت صحيح و علمي مي‌تواند، حوزه اشتغال را بارور كند و در نقطه مقابل منجر به بيکاري و مشکلات اقتصادي و اجتماعي شود.  به سخني ديگر، اشتغال و بيکاري از مهمترين شاخص‌هاي اقتصادي_اجتماعي در هر كشوري محسوب مي شود كه از يکسو نشان دهنده وضعيت ركود يا رونق اقتصادي و از سوي ديگر نشان دهنده ميزان تحرک، پويايي و سلامت يا بيماري يک جامعه است و افزايش و كاهش هر كدام از آنها به نوعي مي‌تواند موجبات توسعه يافتگي و بالندگي يک كشور را در پي داشته باشد يا به عنوان تهديدي براي مناسبات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي يک كشور محسوب شود. در اين نوشتار مي‌خواهيم به بررسي اين مقوله در كشور بپردازيم. يکي از مواردي كه در اين راستا به ما كمک مي‌كند طرح آمارگيري نيروي كار است.

بررسی های انجام شده نشان می‌دهد كه براي رصد بازار كار در ايران به شاخص بيکاري و نرخ مربوط به آن توجه ويژه‌اي مي‌شود. چنين موضوعي موجب خواهد شد كه تصويري واقعي از بازار كار كشور به دست نيايد و در عين حال، سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها مسير درستي را در پيش نگيرد و در ادامه راه با مشکل مواجه شود. متخصصين و انديشمندان بازار كار نيک مي‌دانند كه بايد شاخص‌هاي ديگري از بازار كار هم‌وزن و به مثابه نرخ بيکاري مورد توجه و بررسي قرار گيرد. زيراكه اين شاخص به تنهايي نمي‌تواند بيانگر واقعي وضعيت بازار كار باشد. سازمان بين‌المللي كار نيز بر اين موضوع صحه گذاشته و تاكيد مي‌كند براي بررسي بازار كار بايد مجموعه‌اي از شاخص‌ها را در كنار هم ديد. ، بنابراين شايسته است، در ارزيابي وضعيت اقتصادي كشور اين مهم را در نظر گرفت. شاخص‌هاي مهمي كه براي ارزيابي بازار كار مي توان از آنها بهره برد، عبارتند از: "نرخ مشاركت اقتصادي، نسبت وضع شغلي، اشتغال بر حسب بخشهاي فعاليت اقتصادي، نرخ بيکاري، نرخ بيکاري جوانان، سهم جمعيت  ،اشتغال داراي اشتغال ناقص زماني و ... ". شايان گفت است، تمامي شاخص‌هاي نامبرده در كنار هم مي‌توانند تصوير بهتري از بازاركار كشور ارايه داده و با كمک آنها  ارزيابي مطلوبتري از بازار كار بدست آورد. در ادامه به برخي از آنها پرداخته مي‌شود.همچنين اطلاع از نحوه جابجايي‌ها و جريانات وضع فعاليت (بين شاغلان، بيکاران و غيرفعالان ) نيز به رصد وضعيت بازار كار كمک شايان توجهي خواهد كرد. چنانچه آمد، اين مجموعه از اطلاعات از طريق طرح آمارگيري نيروي كار در كشور قابل دسترسي است، طرح مذكور براساس استانداردهاي مصوب سازمان بين‌المللي کار طراحی  و از سال 1384 به صورت فصلي در كشور اجرا و نتايج آن ارايه مي‌شود كه در گفتار  به آن پرداخته مي‌شود. طرح آمارگيري نيروي كار در ماه مياني هر فصل به صورت نمونه‌اي با مراجعه به افراد  10 ساله و بیشتر حدود 61 هزار خانوار  در مناطق شهري و روستايي 31 استان کشور اجرا  و نتایج آن برای جمعیت 15 ساله و بیشتر ارایه می شود. در این گزارش  به بررسی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز 1402 به صورت تفصیلی تر  و از منظر جریانات  بازار کاری پرداخت می شود...

برای مشاهده  متن کامل به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • فرایند بازار کار ایران در پاییز 1402 با تاکید بر جریانات بازار کار
فایلهای پیوست