05 اسفند 1402
En | 
زمان انتشار: 15 بهمن 1402
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 15 بهمن,1402
بازدید: 641
 شاخص قيمت توليدكننده بخش برق- فصل پاییز 1402 ( تعدیل یافته فصلی) ( بر مبناي سال پايه 1395)
شاخص قيمت توليدكننده بخش برق- فصل پاییز 1402 ( تعدیل یافته فصلی) ( بر مبناي سال پايه 1395)

در فصل پاییز 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 6.9- می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (9.7 درصد)، 16.6 واحد درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت کل

در فصل پاییز 1402، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق 309.4 می­باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 6.9 درصد کاهش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 32.0 درصد افزایش و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 45.8 درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل پاییز 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 6.9- می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (9.7 درصد)، 16.6 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل پاییز 1402 نسبت به فصل قبل، 6.9 درصد کاهش دارد. در فصل مورد بررسی، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب 5.9-، 6.8- و 7.8- درصد بوده است. 

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 32.0 درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (72.3 درصد)، 40.3 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل پاییز 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 32.0 درصد افزایش دارد. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب 36.8، 30.8 و 31.1 درصد بوده است.

افزایش تورم سالانه

در فصل پاییز 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل پاییز 1402  نسبت به مدت مشابه در سال قبل 45.8 درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (45.2 درصد)، 0.6 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در چهار فصل منتهی به پاییز 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 45.8 درصد افزایش دارد. همچنین تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل پاییز 1402 نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب 48.8، 45.9 و 43.5 درصد بوده است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

تصاویر
  •  شاخص قيمت توليدكننده بخش برق- فصل پاییز 1402 ( تعدیل یافته فصلی) ( بر مبناي سال پايه 1395)
فایلهای پیوست