15 آذر 1402
En | 
(آرشیو سال 1394)
    نشريه شاخص قيمت توليد كننده محصولات گاوداري هاي صنعتي كشور بهار 1393 در شمار 150 نسخه وبه قيمت 20000 ريال در بهمن ماه 1393 منتشر شد.
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 10:31
اين نشريه به ارائه اطلاعاتي در زمينه شاخص قيمت توليد كننده محصولات مرغداري هاي صنعتي كشور در فصل بهار1393 وتغييرات شاخص در فصل بهار1392و1393 ، شاخص قيمت توليد كننده محصولات مرغداري هاي صنعتي كشور د...
مت توليد كننده محصولات گاوداري هاي صنعتي كشور سال 1392 در شمار 150نسخه وبه قيمت 25000 ريال در دي ماه1393 منتشر شد.
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 10:22
اين نشريه به ارائه اطلاعاتي در زمينه شاخص قيمت توليد كننده محصولات گاوداري هاي صنعتي كشور وتغييرات شاخص در سال هاي 1390-1391-1392، شاخص قيمت توليد كننده محصولات گاوداري هاي صنعتي كشور در فصل بهار13...
نشريه شاخص قيمت توليد كننده محصولات مرغداري هاي صنعتي كشور 1392 در شمار150نسخه وبه قيمت 25000 ريال در اسفند ماه 1393 منتشر شد.
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 10:18
اين نشريه به ارائه اطلاعاتي در زمينه شاخص قيمت توليد كننده محصولات مرغداري هاي صنعتي كشور وتغييرات شاخص در سال هاي 1390-1391-1392، شاخص قيمت توليد كننده محصولات مرغداري هاي صنعتي كشور در فصل بهار13...
نشريه نتايج آمارگيري ااز گردشگران ملي تابستان 1392 در شمار 150نسخه وبه قيمت 25000 ريال در بهمن ماه1393 منتشر شد .
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 10:12
اين نشريه به ارائه اطلاعاتي درزمينه تعدادخانوار به تفكيك وضعيت سفر،بعدخانوار،نحوه محل سكونت خانوار،وضعيت برخورداري از وسيله نقليه ،جنس سرپرست خانوار،وضع سوادوسطح تحصيلات ،وضع فعاليت ،وضع شغلي ،وضع ...
 آغاز اجراي طرح هزينه و درآمد خانوار سال  94  از ارديبهشت ماه
شنبه، 29 فروردین 1394 15:22
طرح هزينه و در آمد خانوار از ارديبهشت ماه سال 94 تا فروردين ماه 1395 اجرا و نتايج آن در شهريور ماه 1395 منتشر خواهد شد. اين طرح در مناطق شهري و روستايي31 استان كشور با تعداد 39864 خانوار نمونه اجرا مي...
صفحه 11 از 11ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  بعدی   انتها