جداول آماری

جداول آماری

فراداده ها و داده های خام

فراداده ها و داده های خام

نشریات

نشریات

داده های تصویری

داده های تصویری

نگاه کلی

ارتباطات

ارتباطات از زیرساخت‌های مهم توسعه كشور است. بیشترین توسعه كشورها در دو دهه گذشته در جوامعی رخ داده است كه بیشترین توسعه را در بخش ارتباطات شاهد بوده‌اند. تأثیرات فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی چنان عمیق بوده است كه نظریه‌پردازان سعی كرده‌اند با نظریه‌های جامعه اطلاعاتی و جامعه شبكه‌ای این تحولات را تبیین كنند.

مخابرات: ارتباطات از زیرساخت‌های مهم توسعه كشور است. بیشترین توسعه كشورها در دو دهه گذشته در جوامعی رخ داده است كه بیشترین توسعه را در بخش ارتباطات شاهد بوده‌اند. تأثیرات فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی چنان عمیق بوده است كه نظریه‌پردازان سعی كرده‌اند با نظریه‌های جامعه اطلاعاتی و جامعه شبكه‌ای این تحولات را تبیین كنند. ارتباطات نقش مهمی در تحول اقتصادی كشور به سمت چشم‌انداز اقتصاد دانش بنیان دارد. دراین بخش اطلاعاتی مانند: تلفن های ثابت و همراه موجود و فعال درکشور، مشترکان تلفن، پوشش تلفن همراه درکشور و... ارائه می شود. آمارهای مربوط به مخابرات كه از سال 1337 توسط ادارات ذیربط به روش ثبتی تولید می‌شود، توسط مركز آمار ایران گردآوری و از سال 1345 منتشر شده است. آمارهای این بخش نیز در سال1393 توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بازنگری قرار گرفته است. ارتباطات از زیرساخت‌های مهم توسعه كشور است. بیشترین توسعه كشورها در دو دهه گذشته در جوامعی رخ داده است كه بیشترین توسعه را در بخش ارتباطات شاهد بوده‌اند. تأثیرات فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی چنان عمیق بوده است كه نظریه‌پردازان سعی كرده‌اند با نظریه‌های جامعه اطلاعاتی و جامعه شبكه‌ای این تحولات را تبیین كنند. ارتباطات نقش مهمی در تحول اقتصادی كشور به سمت چشم‌انداز اقتصاد دانش بنیان دارد.

پست: در این قسمت آمارها و اطلاعات مربوط به پست و امور مربوط به آن ارائه می شود. اطلاعاتی مانند: واحدهای پستی مورد بهره برداری، مرسولات جابجا شده به داخل و خارج از کشورو.... آمارهای مربوط به پست كه از سال 1337 توسط ادارات ذیربط به روش ثبتی تولید می شود، توسط مركز آمار ایران گردآوری و از سال 1345 منتشر شده است. آمارهای این بخش در سال 1393 توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بازنگری قرارگرفته است.

اینترنت و فناوری اطلاعات: دراین بخش اطلاعات و آمار شامل: دسترسی خانوارها و جمعیت به فناوری اطلاعات و ارتباطات، خطوط پرسرعت اینترنت ، مشخصات زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به صورت سالانه و .... ارائه شده است. اطلاعات آماری در این خصوص برای سال 1392به بعد قابل احصا می‌باشد. مركز آمار ایران نیز دو بار طرح آمارگیری از كاربران اینترنت در خانوارهای كشور را در سال‌های 1387 و 1389 به اجرا در‌آورده است. این طرح در سال 1392 با عنوان «طرح آمارگیری استفاده‌ خانوارها و افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات» به سفارش «سازمان فناوری اطلاعات ایران» به عنوان مسئول تدوین نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و با همكاری «پژوهشكده‌ی آمار» تهیه و اجرا شده است. در سال 1394 نیز این طرح با عنوان«طرح آمارگیـری برخـورداری خانـوارها و افـراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات» اجرا شده است.