06 اسفند 1402
En | 
زمان انتشار: 28 خرداد 1398
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 28 خرداد,1398
بازدید: 12286
طرح گذران وقت
طرح گذران وقت

مصاحبه صمد احساني کارشناس آمارهای اجتماعی و خانوار دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مركز آمار ايران در رابطه با طرح گذران وقت

دكتر صمد احساني کارشناس آمارهای اجتماعی و خانوار دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مركز در گفت‌وگو با شبكه پيام‌رسان سروش مركز آمار ايران، در رابطه با طرح گذران وقت توضيحاتي را ارائه داد كه خلاصه اين مصاحبه به شرح زير می‌باشد:

هدف کلی : هدف كلي از اجراي اين طرح شناخت الگوي گذران وقت و متوسط مدت‌زمان فعاليت‌هاي انجام‌شده‌ی افراد جامعه‌ی شهري و تغييرات آن‌ها برحسب بخش‌هاي اصلي " طبقه‌بندي‌ فعاليت‌هاي گذران وقت در ايران بر اساس  ICATUS" است. اين هدف با برآورد فصلي و سالانه‌‌‌ی شاخص‌هاي گذران وقت تأمين مي‌شود.

تاريخچه : طرح آمارگیری گذران وقت برای اولین بار در فصل پاییز سال 1387 و سپس در فصول زمستان 1387 و بهار و تابستان 1388 در نقاط شهری کشور اجرا شد. در سال 94-1393 نيز طرح آمارگيري گذران وقت در فصول پاییز و زمستان 1393 و بهار و تابستان سال 1394 توسط مركز آمار ايران تهيه و اجرا ­شد.

جامعه‌ هدف : جامعه‌ی هدف اين طرح، شامل تمامى افراد 15 ساله و بيش­تر در خانوارهاى معمولى ساكن و گروهی در مناطق شهرى كشور، در فصل‌های پاییز و زمستان سال 1393 و بهار و تابستان سال 1394 است.

زمان آماري : زمان آماري اين طرح برحسب مورد، هفته‌ی گذشته یا يك شبانه روز پيوسته در طول هفتهی آمارگیری است.

روش جمع‌آوري اطلاعات : در اين آمارگيري، اطلاعات خانواري مورد نياز از طريق مصاحبه‌ي رودررو مأمور آمارگير با مطلع‌ترين عضو خانوار و تكميل پرسشنامه جمع‌آوري مي‌شود. اطلاعات فردي نيز به شيوه‌ي خود اظهاری از طريق تكميل پرسشنامه، توسط هر يك از افراد 15 ساله و بيش­تر خانوارهاي نمونه جمع‌آوري مي‌شود.

حجم نمونه :  طرح مذکور که طی 4 فصل در نقاط شهري كشور اجرا شده است. حجم نمونه در کل سال آماری (پاییز و زمستان 1393 و بهار و تابستان 1394) برابر 16912 خانوار بوده است که در هر فصل به 4228 خانوار مراجعه شده است.

نتايج ارائه شده : 

همانطوريكه می‌دانید اين طرح در مناطق شهري كل كشور انجام شده است .

بر اساس نتايج :

  • بيشترين فعاليت انجام‌شده توسط اعضاي 15 ساله و بيشتر خانوار در 24 ساعت شبانه‌روز مربوط به فعاليت نگهداري و مراقبت شخصي با 13:22 دقيقه كه مدت‌زمان آن در بين زنان و مردان برابر بوده است.
  • سپس فعاليت خانه‌داری با 3:21 دقيقه كه 5:25 دقيقه مربوط به زنان و 1:12 دقيقه مربوط به مردان بوده است .
  • و در رتبه سوم فعاليت كار و فعاليت شغلي با 2:48 دقيقه كه 41 دقيقه مربوط به زنان و 5 ساعت مربوط به مردان بوده است .
  • و كمترين فعاليت انجام شده،  فعالیت‌های داوطلبانه و خيريه با 2 دقيقه و پس از آن فعالیت‌های تفريحي و فرهنگي و فعاليت ورزشي با 15 دقيقه بوده است كه متأسفانه زمان بسيار كمي می‌باشد.
  • از مقايسه نتايج طرح گذران وقت در سال‌های 88-87با 94-93 فرآيند مدت زمان گذران وقت در گروه هاي مختلف فعاليت تقريباً برابر بوده است .

همچنين از مقايسه نتايج چهار فصل 94-93فرآيند مدت زمان گذران وقت در گروه‌های مختلف يكسان بوده و فقط در گروه فعاليت آموزشي و فراگيري در 3 فصل پاييز ، زمستان و بهار حدوداً یک ساعت بوده اما در فصل تابستان حدوداً 15 دقيقه بوده كه ناشي از تعطيلي مراكز آموزشي بوده است.

خلاصه نتايج ارائه شده :

جدول زمان اختصاص‌یافته در فعالیت‌های گذران وقت در جمعيت 15 ساله و بيشتر: نقاط شهري كل كشور(94-1393)

شرح فعالیت‌ها

كل

مرد

زن

جمع

24:00

24:00

24:00

كار و فعالیت‌های شغلي

02:48

05:00

00:41

خانه‌داری

03:21

01:12

05:25

فعالیت‌های داوطلبانه و خيريه

00:02

00:01

00:03

فعاليت آموزشي و فراگيري

00:46

00:44

00:48

مشاركت اجتماعي

01:03

00:59

01:07

فعالیت‌های تفريحي و فرهنگي

00:15

00:20

00:10

فعالیت‌های ورزشي

00:15

00:20

00:10

استفاده از رسانه‌هاي جمعي

02:07

02:10

02:04

نگهداري و مراقبت شخصي

13:22

13:13

13:31

 

 

براي مشاهده فابل صوتي مصاحبه به شبكه پيام رسان سروش مركز آمار ايران به نشاني markazamariran@  مراجعه كنيد.
 
تصاویر
  • طرح گذران وقت