24 خرداد 1400
En | 
زمان انتشار: 01 آذر 1399
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 01 آذر,1399
بازدید: 1101
انتشار نسخه الکترونیکی گزیده متوسط قیمت محصولات وهزینه خدمات کشاورزی - تابستان 1399
انتشار نسخه الکترونیکی گزیده متوسط قیمت محصولات وهزینه خدمات کشاورزی - تابستان 1399

در بخش غلات، در سه ماهه دوم سال 1399، متوسط قيمت گندم 24744 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 43.8 درصد افزايش داشته و متوسط قيمت جو 21347 ريال بوده كه نسبت به فصل تابستان سال قبل 9.9 درصد افزايش داشته است.

در بخش غلات، در سه ماهه دوم سال 1399، متوسط قيمت گندم 24744 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 43.8 درصد افزايش داشته و متوسط قيمت جو 21347 ريال بوده كه نسبت به فصل تابستان سال قبل 9.9 درصد افزايش داشته است.

در بخش حبوبات، در فصل تابستان سال 99، متوسط قيمت نخود با 66.2 درصد افزايش، 97578 ريال و متوسط قيمت عدس با 153.7 درصد افزایش معادل 146526 ريال بوده است.

در بخش محصولات جاليزي، در سه ماهه دوم سال 99، متوسط قيمت هندوانه 11923 ريال و خربزه 23276 ريال بوده است كه به ترتيب نسبت به فصل تابستان سال قبل معادل 148.3و 89.2درصد افزایش نشان داده است و همچنین متوسط قیمت خيار 49259 ريال بوده و در نتیجه 122.1 درصد افزايش نشان داده است.

 

در بخش سبزيجات، در سه ماهه دوم سال 99، متوسط قيمت سيب زميني 15463 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 50.6 درصد کاهش نشان داده است. همچنین متوسط قيمت گوجه فرنگي 11141 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 21.7 درصد افزایش داشته ­است. به علاوه متوسط قيمت پياز با 38.2 درصد افزایش نسبت به تابستان سال قبل، برابر 15616 ريال بوده است.

دربخش محصولات علوفه‌اي، در تابستان99، متوسط قيمت يونجه 23762 ريال و متوسط قيمت کاه 8855 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 18.0 و 120.5 درصد افزايش داشته است.

در بخش ميوه‌هاي هسته‌دار، در سه ماهه دوم سال 99، متوسط قيمت زردآلو 70615، هلو  53561 و آلبالو 90015 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 42.9، 32.5و 107.5 درصد افزايش داشته است. به علاوه متوسط قیمت گیلاس با    60.4 درصد افزایش برابر 142470 بوده است.  

در بخش ميوه‌هاي دانه‌دار، در تابستان99، متوسط قيمت سيب درختي 50676 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 84.6 درصد افزایش و متوسط قيمت انگور 45246 ريال بوده كه معادل 30.6 درصد افزايش داشته است.

در بخش دامداري سنتي، در سه ماهه دوم سال 1399، متوسط قيمت يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده 407463 ریال و متوسط قيمت يك كيلوگرم گاو پرواري زنده 308792 ريال بوده كه كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.1 و 3.2 درصد کاهش داشته است.

در بخش فراورده‌هاي دامي سنتي، در تابستان99، متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گوسفند 88379 ريال و متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گاو 28770 ريال بوده كه نسبت به فصل تابستان سال قبل به ترتيب معادل 78.1 و 30.2 درصد افزايش نشان مي دهد.

در بخش هزينه خدمات مكانيزه، در سه ماهه دوم سال 99، هزينة شخم زمين زراعي آبي 3377590 ریال و هزينة شخم زمين زراعي ديم 2522227 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب 33.8 و 46.1 درصد افزايش داشته است.

در بخش دستمزد نيروي كار، در تابستان سال 99، متوسط دستمزد كارگر ميوه چين مرد 1232338 ريال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 45.5 درصد افزايش و همچنین متوسط دستمزد كارگر ميوه چين زن 861009 ريال بوده که به این ترتيب نسبت به فصل تابستان سال قبل 70.7درصد افزايش داشته است. به علاوه، متوسط دستمزد كارگر تنك كار مرد 1165592 ريال و متوسط دستمزد كارگر تنك كار زن 825724 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به تابستان 98 معادل 62.7 و 23.5 درصد افزايش نشان مي دهد.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

  

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی گزیده متوسط قیمت محصولات وهزینه خدمات کشاورزی - تابستان 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت