03 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 13 اسفند 1401
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 20 اسفند,1401
بازدید: 4436
بررسی تطبیقی زمان صرف شده برای"اشتغال وفعالیت‌های تولیدی" و "خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد" بر اساس نتایج طرح گذران وقت دوره های 94‏-1393 و 99‏-1398
بررسی تطبیقی زمان صرف شده برای"اشتغال وفعالیت‌های تولیدی" و "خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد" بر اساس نتایج طرح گذران وقت دوره های 94‏-1393 و 99‏-1398

اين گزارش توسط جناب آقاي حسام خدامرادي و سركار خانم صفيه ميرزايي ، کارشناسان دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار تهيه شده است.

اهم مطالبی که در این گزارش به آن اشاره شده است به شرح ذیل است:

فعالیت‌های گذران وقت به تمامی فعالیت‌هایی که فرد به‌طورمعمول درشبانه‌روز انجام می‌دهد اطلاق می‌شود. هدف از جمع آوری آمار فعالیت‌های گذران وقت در یک کشور، پاسخ به این پرسش است که مردم چگونه وقتشان را می‌گذرانند، در زندگی روزانه خود چه فعالیت‌های را انجام می‌دهند و چه مقدار از این فعالیت‌ها مربوط به اشتغال و فعالیت های تولیدی، خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد، آموزش، تفریح و فعالیت‌های فردی می‌باشد و به برنامه‌ریزان کمک می‌کند تا زیرساخت‌های مناسب فرهنگی ایجاد کنند یا برای استفاده مفید افراد از وقت‌شان برنامه‌ریزی کنند.

طرح آمارگیری گذران وقت با هدف ارایه اطلاعات مربوط به شناخت نوع و مدت زمان فعالیت‌های انجام شده توسط افراد جامعه و بررسی تغییرات شیوه‌ی زندگی افراد، تاکنون برای سه دوره توسط مرکز آمار ایران اجرا شده است. در این مطالعه، دو دوره آماری طرح گذران وقت (دوره دوم و سوم) مورد بررسی قرارگرفته است. دوره آماری دوم مربوط به فصول پاییز و زمستان 1393، بهار و تابستان 1394 و دوره آماری سوم مربوط به فصول پاییز و زمستان 1398و بهار و تابستان 1399می‌باشد. جامعه آماری طرح گذران وقت خانوارهای ساکن در نقاط شهری کشور است.

هدف این بررسی مطالعه تطبیقی الگوهای سالیانه، فصلی، سنی و جنسی گذران وقت برای " اشتغال و فعالیت‌های تولیدی" و "خدمات خانگی بدون مزد "طی دو دوره طرح گذران وقت 94‏-1393 و 99‏-1398 است.

مقایسه فصول دو دوره نتایج این طرح بیانگر این است در خصوص" اشتغال و فعالیت‌های تولیدی" بیشترین ساعت اختصاص داده شده در دوره 94‏-93 مربوط به فصل بهار با 3 ساعت و 34 دقیقه و برای گروه سنی 34‏-30 ساله می‌باشد. این میزان برای دوره 99‏-98 مربوط به فصل پاییز با 4 ساعت و 29 دقیقه مربوط به گروه سنی 44‏-40  ساله می‌باشد. متوسط ساعات صرف شده برای این فعالیت طی دوره94‏-93 به 98‏-99 به میزان یک ساعت افزایش یافته است. در میان چهار فصل دوره 94‏-93 برای مردان بیشترین ساعت اختصاص داده شده به "اشتغال و فعالیت‌های تولیدی" متعلق به فصل تابستان با 6 ساعت و 28 دقیقه در گروه سنی 39‏-35 ساله و برای زنان متعلق به فصل بهار وگروه سنی 29‏-25 ساله با 1 ساعت و 19 دقیقه بوده است. در میان چهار فصل دوره 99‏-98 برای مردان بیشترین ساعت صرف شده برای فعالیت مذکور مربوط به فصل تابستان با 7 ساعت و 49 دقیقه در گروه سنی 44‏-40 ساله و برای زنان متعلق به فصل زمستان وگروه سنی 29‏-25 ساله با 1 ساعت و 20 دقیقه بوده است.

برای مشاهده متن کامل به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • بررسی تطبیقی زمان صرف شده برای"اشتغال وفعالیت‌های تولیدی" و "خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد" بر اساس نتایج طرح گذران وقت دوره های 94‏-1393 و 99‏-1398
  • بررسی تطبیقی زمان صرف شده برای"اشتغال وفعالیت‌های تولیدی" و "خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد" بر اساس نتایج طرح گذران وقت دوره های 94‏-1393 و 99‏-1398
فایلهای پیوست