05 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 28 مرداد 1402
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 29 مرداد,1402
بازدید: 2073
شاخص قيمت توليدكننده بخش‌های خدمات ـ فصل بهار 1402  (بر مبنای سال پایه 1395)
شاخص قيمت توليدكننده بخش‌های خدمات ـ فصل بهار 1402 (بر مبنای سال پایه 1395)

در فصل بهار 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 61.9 درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (59.3 درصد)، 2.6 واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل

در فصل بهار 1402، شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های خدمات 780.5 می­باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 15.7 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 61.9 درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 58.8 درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم فصلی

در فصل بهار 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 15.7 درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (8.9 درصد)، 6.8 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار 1402 نسبت به فصل قبل، 15.7 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با 22.9 درصد مربوط به گروه "فعالیت‌هاي خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کم­ترین تورم فصلی با 0.1 درصد مربوط به گروه "آب‌رساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفيه" می‌باشد.

 

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 61.9 درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (59.3 درصد)، 2.6 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار 1402 نسبت به فصل مشابه سال قبل، 61.9 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با 111.8 درصد مربوط به گروه"فعالیت‌هاي خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با 16.0 درصد مربوط به گروه"اطلاعات و ارتباطات" می­باشد.

 

افزایش تورم سالانه

در فصل بهار 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1402 نسبت به مدت مشابه در سال قبل 58.8 درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (55.8 درصد)، 3.0 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در چهارفصل منتهی به بهار 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 58.8 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با 113.1 درصد مربوط به گروه"فعالیت‌هاي خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کم­ترین تورم سالانه با 20.0 درصد مربوط به گروه"اطلاعات و ارتباطات"می­‌باشد.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

 

 

تصاویر
  • شاخص قيمت توليدكننده بخش‌های خدمات ـ فصل بهار 1402  (بر مبنای سال پایه 1395)
فایلهای پیوست