05 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 28 مرداد 1402
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 28 مرداد,1402
بازدید: 1999
شاخص قيمت توليدكننده بخش برق- فصل بهار 1402 ( تعدیل یافته فصلی)  ( بر مبناي سال پايه 1395)
شاخص قيمت توليدكننده بخش برق- فصل بهار 1402 ( تعدیل یافته فصلی) ( بر مبناي سال پايه 1395)

در فصل بهار 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 60.9 درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (21.1 درصد)، 39.8 واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل

در فصل بهار 1402، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق 303.1 می­باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 31.8 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)  60.9 درصد افزایش و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 30.1 درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم فصلی

در فصل بهار 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 31.8 می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (1.9- درصد)، 33.7 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل بهار 1402 نسبت به فصل قبل، 31.8 درصد افزایش دارد. در فصل مورد بررسی، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب 34.6، 31.7 و 29.9 بوده است. 

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 60.9 درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (21.1 درصد)، 39.8 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل بهار 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 60.9 درصد افزایش دارد. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب 64.9 ، 60.9 و 58.2 بوده است.

افزایش تورم سالانه

در فصل بهار 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1402  نسبت به مدت مشابه در سال قبل 30.1 درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (16.9 درصد)، 13.2 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در چهار فصل منتهی به بهار 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 30.1 درصد افزایش دارد. همچنین درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1402 نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب 30.1، 28.2 و 34.0  بوده است. 

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • شاخص قيمت توليدكننده بخش برق- فصل بهار 1402 ( تعدیل یافته فصلی)  ( بر مبناي سال پايه 1395)
فایلهای پیوست